Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parisujjhati:[pari-śudh 的 pass.] 被潔淨,被弄乾淨,淨化.pp.parisuddha.
パーリ語辞典 水野弘元著
parisujjhati:[pari-śudh の pass.] 浄まる,浄化す.pp.parisuddha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Parisujjhati,(pari + sudh + ya),變成幹凈,被潔凈。 【過】 ~jjhi。 【現分】~jhanta。 【獨】 ~jhitvā。(p215)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parisujjhati,(pari遍+sudh(梵wudh / wundh)弄乾凈+ya),變成乾凈,使潔凈,使凈化。【過】parisujjhi。【現分】parisujjhanta。【獨】parisujjhitvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parisujjhati:[pari + sudh + ya] becomes clean; purifies.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parisujjhati,[Pass.of pari+śudh] to become clear or clean,to be purified S.I,214; Sn.183,184.-- pp.parisuddha (q.v.).(Page 437)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARISUJJHATI:(pari+sudh+ya) trở nên sạch sẽ,được trong sạch [aor] --jjhi [prp] --jhanta [abs] --jhitvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parisujjhati:ပရိ-သုဇၩတိ (ပရိ√သုဓ္)
စင္ၾကယ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,