Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parisuddha:a.[parisujjhati 的 pp.] 清淨的,遍淨的.-ājīva 活命清淨.-ābhā 遍淨光.-uppāda 遍淨起.-kāyakammantatā 清淨的身業性.-kāyasamācāra 身行清淨.-ñāṇadassana 智見清淨.-dhammadesanā 說法清淨.-manoviññāṇa 清淨的意識.-vacīsamācāra 語行清淨.-veyyākaraṇa 記說清淨.-vohāra 清淨言說.-sīla 戒清淨.[(譯者補充) parisuddha-manosamācāra 意行清淨.cf.soceyya 淨,清淨.kāyasoceyya 身(清)淨.vacīsoceyya 語(清)淨.manosoceyya 意(清)淨].
パーリ語辞典 水野弘元著
parisuddha:a.[parisujjhati の pp.] 清浄の,遍浄の.-ājīva 活命清浄.-ābhā 遍浄光.-uppāda 遍浄起.-kāyakammantatā 清浄なる身業性.-kāyasamācāra 身行清浄.-ñāṇadassana 智見清浄.-dhammadesanā 說法清淨.-manoviññāṇa 清浄の意識.-vacīsamācāra 語行清浄.-veyyākaraṇa 記説清浄.-vohāra 清浄言説.-sīla 戒清浄.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parisuddha,(Parisujjhati的【過分】),已清理,已純粹,已完美。tikoṭiparisuddha﹐三際清凈(不自作、不教他作、不贊嘆作(殺、盜、淫、妄語、離間語、麤惡語、綺語))(S.55.7./V,354~5.)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parisuddha:[pp.of parisujjhati] become clean; purified.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parisuddha,(adj.) [pari+pp.of śudh] clean,clear,pure,perfect Vin.II,237; M.I,26; III,11; S II 199 (°dhammadesanā); III,235; V,301,354; A.III,125 (°ñāṇa-dassana); IV,120 sq.; J.I,265; Vism.2 (accanta°); Pug.68 (samāhite citte parisuddha); Miln.106; DA.I,177,219; SnA 445 (apanetabbassa abhāvato niddosa-bhāvena p.); PvA.44,70.Very freq.combd with pariyodāta (q.v.).-- aparisuddha unclean Vin.II,236,M.I,17.

--ājīva (adj.) of pure livelihood D.I,63 (see DA.I,181); A.III,124 (cp.pārisuddhi).(Page 437)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Parisuddha:A king of sixty seven kappas ago,a previous birth of Dussadāyaka Thera.Ap.i.185.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARISUDDHA:(pp của parisujjhati) sự sạch sẽ,trong sạch,hoàn toàn tốt đẹp
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
parisuddha:sự thanh tịnh,thanh tịnh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parisuddha:ပရိ-သုဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပရိ√သုဓ္+တ)
စင္ၾကယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,