Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parissāvana:n.[<pari-sru 的 caus.,BSk.parisrāvaṇa] 濾水器,濾水嚢,濾水裝置.[比丘必需品之一].
パーリ語辞典 水野弘元著
parissāvana:n.[<pari-sru の caus.,BSk.parisrāvaṇa] 漉水器,漉水嚢,水こし.[比丘必需品の一].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Parissāvana,【中】 濾水器,過濾器,濾…器。(p215)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parissāvana,【中】濾水器,過濾器,濾…器。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parissāvana:[nt.] a water strainer; a filter; filtering (of).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parissāvana,(nt.) [fr.pari+Caus.of sru] a water strainer,filter (one of the requisites of a bhikkhu) Vin.I,209,II.119 and passim; J.I,198; III,377; Nd1 226; DhA.III,260 (udaka°); VvA.40,63; Sdhp.593.(Page 438)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARISSĀVANA:[nt] bình lược nước,sự lọc nước,
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
parissāvana:tấm vải lọc nước loại lớn,có thể đi chung một khung gọng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parissāvana:ပရိ-ႆာဝန (န)
ေရစစ္။ပရိႆာေဝတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,