Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parisodheti:[pari-śudh 的 caus.] 弄清潔,使淨化.aor.parisodhesi,parisodhayi; pp.parisodhita.
パーリ語辞典 水野弘元著
parisodheti:[pari-śudh の caus.] 清くする,浄化さす.aor.parisodhesi,parisodhayi; pp.parisodhita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Parisodheti,(pari + sudh + e),使清潔,使清凈。 【過】 ~esi。 【過分】~sodhita。 【獨】 ~dhetvā,~sodhiya。(p215)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parisodheti,(pari遍+sudh(梵wudh / wundh)弄乾凈+e),使清潔,使清凈。【過】parisodhesi。【過分】parisodhita。【獨】parisodhetvā,parisodhiya。【潛】parisodhayi。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parisodheti:[pari + sudh + e] cleanses; purifies.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parisodheti,[pari+Caus.of śudh] to cleanse,clean,purify M.III,3,35 (aor.°sodhesi); Sn.407 (aor.°sodhayi); DhA.II,162 (vodapeti+).-- Freq.in phrase cittaṁ p.to cleanse one’s heart (from=Abl.) D.III,49; S.IV,104; A.II,211; III,92; Nd1 484; Pug.68.-- pp.parisodhita (q.v.).(Page 438)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
parisodheti:To purify
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARISODHETI:(pari+sudh+e) làm cho sạch sẽ,làm cho trong sạch [aor] --esi [pp] --sodhita [abs] --dhetvā,--sodhīya
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
parisodheti:thanh lọc,gội rửa,gội sạch
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parisodheti:ပရိ-ေသာေဓတိ (ပရိ√သုဓ္+ေဏ)
ျဖဴစင္ေစ၏။ ရွင္းလင္းသုတ္သင္၏။
အဘိဇၩာယ စိတၱံ ပရိေသာေဓတိ၊ ေလာဘမွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ အာဇီဝံ ပရိေသာဓယိ၊ အသက္ေမြးျခင္းမွ သုတ္သင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,