Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parisappanā:f.[<parisappati] 疑惑.
パーリ語辞典 水野弘元著
parisappanā:f.[<parisappati] 疑惑.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Parisappanā,【陰】 到處爬行,發抖,懷疑,猶豫。(p214)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parisappanā,【陰】到處爬行,發抖,懷疑,猶豫(臺語:躊躇tiu5 ti5)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parisappanā:[f.] crawling about; trembling; doubt; hesitation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parisappanā,(f.) [fr.parisappati] running about,fear,hesitation,doubt,always combd with āsappanā and only found with ref.to the exegesis of “doubt” (vicikicchā or kaṅkhā) Nd2 1; Dhs.425 (cp.Dhs.trsl.116 and DhsA.260); DA.I,69.(Page 437)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARISAPPANĀ:[f] sự bò quanh,sự rung chuyển,sự nghi ngờ,dụ dự
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
parisappanā:sự lẩn quẩn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parisappanā:ပရိ-သပၸနာ (ဣ) (ပရိ√သပၸ+ယု)
ထက္ဝန္းက်င္မွ ေရြ႕ျခင္း။ ယံုမွားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,