Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paripucchā:f.[BSk.paripṛcchā] 遍問,質問.paripucchāsu paṭibhānavā 對於遍問具有應辯能力者.
パーリ語辞典 水野弘元著
paripucchā:f.[BSk.paripṛcchā] 遍問,質問.paripucchāsu paṭibhānavā 遍問への応弁具者.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paripucchā,(pari+pucchā),【陰】問題,審問,遍問(完全的研究與討論疑難)(question,interrogation)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paripucchā:[f.] a question; interrogation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paripucchā,(f.) [pari+pucchā] question,interrogation Vin.I,190 (uddesa+); II,219 (id.); A.I,285; Nd1 234 =Nd2 386 (cp.SnA III).See also uddesa.(Page 429)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paripucchā:Questioning,interrogation
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIPUCCHĀ:[f] câu hỏi,sự hỏi han
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paripucchā:sự hỏi,sự cật vấn,sự phỏng vấn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paripucchā:ပရိ-ပုစၧာ (ဣ) (ပရိ√ပုစၧ္+အာ)
ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္း။ ပါဠိအနက္ကို ေမးျခင္း။ အ႒ကထာသင္ျခင္း။ ေမးအပ္ေသာ ျပႆနာ။
ပရိပုစၧေတာ၊ အ႒ကထာအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,