Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paripuṇṇa:a.[paripūrati<pṝ 的 pp.] 已圓滿的,已充滿的,完全的.-pārisuddhi-sīla 圓滿遍淨戒.
パーリ語辞典 水野弘元著
paripuṇṇa:a.[paripūrati<pṝ の pp.] 円満せる,充満せる,完全な.-pārisuddhi-sīla 円満遍浄戒.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paripuṇṇa,(paripūrati的【過分】) ,已相當滿,已實現,已完全,已完美。paripuṇṇaviriya﹐卯足全力的精進。paripuṇṇatā,【陰】滿,完全。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paripuṇṇa:[pp.of paripūrati] become full or perfect.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paripuṇṇa,(adj.) [pp.of paripūrati] 1.(quite) full,fulfilled,complete,finished,satisfied M.I,200 (°saṅkappa),III,276; S.II,283; IV,104; V,315; Ps.I,172 (=pariggah’aṭṭhena parivār’aṭṭhena,paripūr’aṭṭhena p.,i.e.acquiring,keeping,fulfilling); Sn.889 (°mānin=samatta-mānin Nd1 298),904; It.40 (°sekha); Pv IV.163; Vism.45 (°saṅkappa):PvA.13,54 (°vassa whose years are completed,i.e.old enough for ordination),68 (°gabbha ready to be delivered),77 (vārinā).-- 2,complete,i.e.not defective,perfect,sound,healthy Sn.548 (°kāya= lakkhaṇehi puṇṇatāya ahīn’aṅga-paccaṅgatāya ca paripuṇṇa-sarīro SnA 452); Miln.249.(Page 429)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIPUṆṆA:[pp] của paripūrati đầy đủ,đầy quá,hoàn toàn,đầy tràn --tā [f] sự đầy đủ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paripuṇṇa:sự hoàn bị,sự đầy đủ,đầy đủ,tròn đủ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paripuṇṇa:ပရိ-ပုဏၰ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပရိ√ပုရ္+န)
ျပည့္စံုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,