Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paripantha:m.[BSk.〃] 障礙,障難; 大道.paripanthe ñāṇaṃ 阻害智.paripanthe tiṭṭhati 站立路傍(做劫盜).
パーリ語辞典 水野弘元著
paripantha:m.[BSk.〃] 障碍,障難; 大道.paripanthe ñāṇaṃ 阻害智.paripanthe tiṭṭhati 路傍に立つ(劫盗をなす).
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paripantha,【陽】危險,障礙。paripanthika,【形】阻隔的,反對的。corā pāripanthikāti gahetvā sīsacchinnānaṁ lohitaṁ passannaṁ paggharitaṁ.為盜賊攔路(搶劫)而被捕,被砍頭流出之血。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paripantha:[m.] danger; obstacle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paripantha,[pari+pantha] 1.“way round,” edge,border; paripanthe in ambush (near a road) M.I,87; J.III,65.‹-› 2.obstacle,hindrance,danger.It refers esp.to danger arising out of mishaps to or bad conditions of roads in the forests.D.I,52; S.I,43; A.I,153; III,252; V,136; Ps.I,162; J.I,395; III,268; IV,17; VI,57 (n.pl.°ayo=kilesaparipanthā C.),75; DhA.I,14 (magga°),16 (id.),51,69; migānaṁ p.danger to the crops from (the nuisance of) deer J.I,143,154.-saparipantha full of danger DhA.I,63.See also palipatha.(Page 428)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIPANTHA:[m] sự hiểm nghèo,sự ngăn trở --thika [a] sự trở ngại,sự chống đối
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paripantha:cướp đường,đạo tặc,chận đường
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paripantha:ပရိ-ပႏၴ (ပ)
ခရီးလမ္းဆံု။ ခရီးစြန္။ ေဘးရန္။
ပရိပေႏၴ တိ႒ေတာ၊ ခရီးလမ္းဆံု၌ လုယက္ျခင္းငွာ ရပ္ေသာသူအား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,