Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paripūreti:[paripūrati 的 caus.] 使完成.ppr.paripūrayanta,paripūramāna; grd.paripūretabba; pp.paripūrita.
パーリ語辞典 水野弘元著
paripūreti:[paripūrati の caus.] 完成さす.ppr.paripūrayanta,paripūramāna; grd.paripūretabba; pp.paripūrita.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paripūreti,(paripūrati 的【使】),填充,實踐,完成,圓滿,遍滿。【過】paripūresi。【過分】paripūrita。【現分】paripūrenta。【獨】paripūretvā,paripūriya。【潛】paripūretabba。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paripūreti:[caus.of paripūrati] casues to fill; casues to fulfil; casues to accomplish.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paripūreti,[Caus.of paripūrati] to fulfil; to fill (up),make more full,supplement,fill out,add to D.I,74 (parisandeti p.parippharati; DA.I,217 explns as “vāyunā bhastaṁ viya pūreti”); II,221; M.III,92; S.I,27 (devakāyaṁ)=30; II,29,32; III,93 (sāmaññatthaṁ)=A.II,95= It.90; Pv.II,945 (ppr.°ayanto); Pug.31,35; Miln.349 (lekhaṁ); PvA.29 (sāgaraṁ),30 (ñātidhammo °pūretabbo),136 (vassasahassāni); Sdhp.371.-- ppr.med.°pūramāna D.I,103.-- pp.paripūrita (q.v.).(Page 429)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIPŪRETI:(caus của paripūrati) làm đầy,cho đủ,làm cho tròn đủ [aor] --esi [pp] --pūrita [prp] --renta [abs] --retvā,pūriya [ptp] --retabba
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paripūreti:ပရိ-ပူေရတိ (ကာ) (ပရိ√ပုရ္+ေဏ)
ျပည့္စံုေစ၏။ ၿပီးေျမာက္ေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,