Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paripūrati:[pari-pṝ] 變得完全,完成.fut.paripūrissati; pp.paripuṇṇa; pass.paripūriyati; caus.paripūreti.
パーリ語辞典 水野弘元著
paripūrati:[pari-pṝ] 完全となる,完成す.fut.paripūrissati; pp.paripuṇṇa; pass.paripūriyati; caus.paripūreti.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paripūrati,(pari+ pūr(梵pr / prṇ/ pūr)充滿+a),變成充滿,變成完美。【過】paripūri。【過分】paripuṇṇa。【獨】paripūritvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paripūrati:[pari+ pūr + a] becomes full or perfect.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paripūrati,[pari+pūrati] to become full or perfect Dh.38; J.IV,273 (devaloko p.); Miln.395 (sāmaññaṁ); fut.paripūrissati DhA.I,309.-- Pass.paripūriyati to be fulfilled or perfected DhA.I,309.-- pp.paripuṇṇa (q.v.).-- Caus.paripūreti (q.v.).(Page 429)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paripūrati:To be completely full; to be fulfilled,to become perfect
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIPŪRATI:(pari+pūr+a) trở nên đầy đủ,hay hoàn toàn [aor] --pūri [pp] --puṇṇa [abs] --pūritvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paripūrati:ပရိ-ပူရတိ (ပရိ√ပုရ္)
ျပည့္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,