Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paripūra:a.[<pari-pṝ] 完全的,已完成的.-kārita 完成.-kārin 全分行者(滿行者,盡持五戒者.cf.padesa-kārin 一分行者).
パーリ語辞典 水野弘元著
paripūra:a.[<pari-pṝ] 完全な,完成せる.-kārita 完成.-kārin 全分行者.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paripūra,【形】滿的,完全的。paripūraka,【形】裝滿者,實踐者。paripūrakārita,【陰】完成。【陽】完成者,實踐者。paripūraṇa,【中】實踐,完美。DA.21./III,706.︰Sīlesu paripūrakārinīti pañcasu sīlesu paripūrakārinī.(於戒圓滿︰圓滿五戒者。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paripūra:[adj.] full; complete.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paripūra,(adj.) [pari+pṛ] full,complete,perfected,accomplished D.I,75; I,133; III,94; S.II,32; IV,247; V,269 (f.°ī); A.II,77; V,10 sq.; Sn.205,1017; Ps.I,15,18,49,172; II,122; Pug.35,36.--aparipūra not completed,imperfect,incomplete A.II,77; IV,314 sq.; V,10 sq; It.107; Pug.35,36.

--kāritā completion M.I,64,66 sq.--kārin completing,fulfilling,making complete,doing to the full M.I,33 sq.,64; S.V,201; A.II,136; III,215; IV,380; V,131 sq.; Pug.37; Miln.243.(Page 429)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIPŪRA:[a] đầy đủ --ka [a] người làm cho đủ --kāritā [f] sự đầy đủ --kārī [m] người làm cho đầy đủ --raṇa [nt] sự đầy đủ,đầy tràn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paripūra:được hoàn bị,sự đầy đủ rồi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paripūra:ပရိ-ပူရ (တိ) (ပရိ√ပုရ္+ဏ)
ျပည့္သည္။ ျပည့္စံုသည္။ ျပည့္ၿဖိဳးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,