Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parikkhaya:m.[<pari-kṣi cf.Sk.parikṣaya] 遍盡,盡滅.
パーリ語辞典 水野弘元著
parikkhaya:m.[<pari-kṣi cf.Sk.parikṣaya] 遍尽,尽滅.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parikkhaya,(pari遍+khaya盡),【陽】遍盡,疲憊,廢物,衰退,損失。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parikkhaya:[m.] exhaustion; waste; decay; loss.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parikkhaya,[fr.pari+kṣi2,cp.Epic Sk.parikṣaya] exhaustion,waste,diminution,decay,loss,end D.I,156; M.I,453; III,37 sq.; S.I,2,90,152; V,461; A.I,100,299; II,68; III,46 (bhogā °ṁ gacchanti); IV,148,350; Th.1,929; Sn.374,749,1094 (=pahānaṁ etc.Nd2 412); Dh.139; J.I,290; Pv.II,615; Pug.16,17,63; Miln.102; DhA.IV,140 (°ṁ gacchati to come to waste,to disappear= atthaṁ gacchati of Dh.384); ThA.285; PvA.3 (dhanasannicayo °ṁ na gamissati).In the latter phrase freq.combd with pariyādāna (q.v.).(Page 423)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIKKHAYA:[m] sự kiệt sức,sự phung phí,sự hao mòn,sự mất mát
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
parikkhaya:sự đoạn tận
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parikkhaya:ပရိ-ကၡယ (ပ) (ပရိ√ခိ+အ)
ထက္ဝန္းက်င္မွ ကုန္ခန္းျခင္း။ ကုန္ေပ်ာက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,