Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parikkhāra:m.[BSk.pariṣkāra] 資具,資財,資助,必需品; 祭法.
パーリ語辞典 水野弘元著
parikkhāra:m.[BSk.pariṣkāra] 資具,資財,資助,必需品; 祭法.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parikkhāra,(‹*parikkharoti,cp.late Sk.pariskāra),【中】必需品,資糧,零件,儀器,器具( requisite,accessory,equipment,utensil,apparatus)。sakaparikkhāraparaparikkhāra(saka-parikkhāra-para-parikkhāra)﹐自物.他物。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parikkhāra:[nt.] requisite; accessory; equipment; utensil.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parikkhāra,[fr.*parikkharoti,cp.late Sk.pariṣkāra] “all that belongs to anything,” make-up,adornment (so Nd2 585 bāhirā p.of the body).-- (a) requisite,accessory,equipment,utensil,apparatus Vin.I,50,296 (°colaka cloth required for water-strainers & bags,cp.Vin.Texts II.229); II,150 (senāsana°-dussa clothrequirement of seat & bed); IV,249 sq.,284; D.I,128,137 (yaññassa p.=parivāra DA.I,297); M.I,104 (jīvita°); III,11; S.II,29; A.IV,62 (citt’ālaṅkāraṁ citta-parikkhār’atthaṁ dānaṁ),236 (id.); J.III,470 (sabba°-sampannaṁ dānaṁ with all that belongs to it); V,232; Sn.307; Nd2 585; Nett 1 sq.; 4,108; DA.I,294,299; DhA.I,38,240 (geha°),352 (v.l.for parikara); PvA.81 (sabba°).--saparikkhāra together with the (other) requisites,i.e.full of resources; used with reference to the samādhiparikkhārā (see below) D.II,217; M.III,71.-- (b) In a special sense and in very early use it refers to the “set of necessaries” of a Buddhist monk & comprises the 4 indispensable instruments of a mendicant,enumd in stock phrase “cīvara-piṇḍapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-p.” i.e.robe,alms-bowl,seat & bed,medicine as help in illness.Thus freq.found in Canon,e.g.at Vin.III,132; D.III,268; S.IV,288,291; Nd2 523 (as 1st part of “yañña”); also unspecified,but to be understood as these 4 (different Vin Texts III,343 which take it to mean the 8 requisites:see below) at Vin.II,267.-- Later we find another set of mendicants’requisites designated as “aṭṭha parikkhārā the 8 requirements.They are enumd in verse at J.I,65= DA.I,206,viz.ticīvaraṁ,patto,vāsi,sūci,(kāya-) bandhanaṁ,parissāvana,i.e.the 3 robes,the bowl,a razor,a needle,the girdle,a water-strainer.They are expld in detail DA.I,206 sq.Cp.also J.IV,342 (aṭṭhaparikkhāra-dhara); V,254 (kāyabandhana-parissāvanasūci-vāsi-satthakāni; the last-named article being “scissors” instead of a razor); DhA.II,61 (°dhara thera).-- (c) In other combns:satta nagara° A.IV,106 sq.(cp.nagarûpakārikā D.I,105); satta samādhi° D.II,216; M.III,71; A.IV,40; soḷasa° (adj.) of yañña:having sixteen accessories D.I,134 (cp.Dial.I.174,177),bahu° having a full equipment,i.e.being well-off Vin.III,138; J.I,126.-- Note.A set of 12 requisites (1--8 as under b and 4 additional) see detailed at DA.I,207.(Page 423)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIKKHĀRA:[nt] phụ tùng,vật cần thiết,dụng cụ,đồ nhà bếp
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
parikkhāra:vật dụng tùy thân,còn gọi là các món pháp cụ tối thiểu của một tỳ khưu gồm tam y,bình bát,dao cạo,kim chỉ,dây lưng để buộc y và tấm vải lược nước bộ khuddasikkhā còn kể thêm vài món hợp luật khác như dù,gậy,bật lửa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
parikkhāra:vật phụ thuộc
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parikkhāra:ပရိကၡာရ (ပ) (ပရိ√ကရ္+ဏ)
အေထာက္အပံ့။ အေဆာက္အဦး။ အျခံအရံ။ အရံအတား။ အိမ္ေထာင္ခမ္းနား။ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ။ ပရိကၡရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,