Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parikathā:f.[BSk.〃] 遍說 [pari + kathā → 遍(繞著) + 說 → round + talk,不直截了當而繞著說話],間接委婉(拐彎抹角)的話語.
パーリ語辞典 水野弘元著
parikathā:f.[BSk.〃] 遍説,遠廻し語.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parikathā,【陰】說明(exposition),介紹(an introduction),迂回地談話(round-about talk)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parikathā:[f.] exposition; an introduction; round-about talk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parikathā,(f.) [pari+kathā,cp.BSk.parikathā Divy 225,235] 1.“round-about tale,” exposition,story,esp religious tale D.II,204; Vism.41 (=pariyāya-kathā) -- 2.talk about,remark,hint Vin.I,254 (cp.Vin.Texts II.154); Vbh.353=Vism.23 (with obhāsa & nimitta); SnA 497.-- 3.continuous or excessive talk Vism.29.(Page 421)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
parikathā:Story,exposition
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIKATHĀ:[f] sự trình bày,triển lãm,sự giới thiệu,sự nói tới lui (để quảng cáo)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
parikathā:nói khóe cạnh,nói mánh khóe
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parikathā:ပရိ-ကထာ (ဣ)
သြယ္ဝိုက္ေျပာဆိုျခင္း။ ပရိယာယ္စကား။ ကဲ့ရဲ႕စကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,