Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parikamma:n.[BSk.parikarma] 淨治,遍作,準備,預備修行.-kāraka 作準備的人.-nimitta 遍作相.-bhāvanā 預備修行.-manasikāra 準備作意.-samādhi 遍作定.
パーリ語辞典 水野弘元著
parikamma:n.[BSk.parikarma] 浄治,遍作,準備,予備修行.-kāraka 準備をなす入.-nimitta 遍作相.-bhāvanā 予備修行.-manasikāra 準備作意.-samādhi 遍作定.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parikamma,【中】安排,準備,初步行動,塗抺灰泥(arrangement; preparation; prelimenary action; plastering)。parikammakata,【形】抺以泥灰的。parikammakāraka,【陽】準備者。Vibhv.(PTS:p.197;CS:p.257)︰Bhāvanāya paṭisaṅkhārakammabhūtā,ādikammabhūtā vā pubbabhāgabhāvanā parikammabhāvanā nāma.(一再回到原本的工作(禪修對象)的修習,或初始原本工作的前分修習(前方便),稱為遍作修習。)
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
parikamma:'preparatory-moment':s.javana
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parikamma:[nt.] arrangement; preparation; prelimenary action; plastering.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parikamma,(nt.) [pari+kamma] “doing round,” i.e.doing up,viz 1.arrangement,getting up,preparation Vin.II,106 (°ṁ kārāpeti),117 (geruka° plastering with red chalk) 151 (id.).parikammaṁ karoti to make (the necessary) preparation,to set to work Vism.395 and passim (with ref.to iddhi).Usually in form parikammakata arranged,prepared Vin.II,175 (bhūmi),as --° “with,” viz.geruka° plastered with red chalk Vin.I,48; II,209; lākhā° J.III,183; IV,256; su° beautifully arranged or prepared,fitful,well worked Miln.62 (dāru),282 (maṇiratana); VvA.188.In special sense used with ref.to jhāna,as kasiṇa° processes whereby jhāna is introduced,preparations for meditation J.I,141; IV,306; V,162,193; DhsA.168; cp.Cpd.54; DhA.I,105.-- 2.service,attention,attending Vin.I,47; II,106,220; S.I,76; Th.2,376 (=veyyāvacca ThA.253); Pug.56; DhA.I,96,333,chiefly by way of administering ointments etc.to a person,cp.J.V,89; DhA.I,250.sarīra° attending the body DA.I,45,186; SnA 52.

--kāraka one who ministers to or looks after a person,attendant; one who makes preparations Th.2,411 (f.--ikā=paricārikā ThA.267); J.I,232.(Page 422)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIKAMMA:[nt] sự sắp xếp thứ tự,sửa soạn,chuẩn bị,sự khởi đầu --kata [a] trét,tô với --kāraka [3] người sửa soạn chuẩn bị làm một việc gì
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
parikamma:sự chuẩn bị,tâm chuẩn bị,công việc chuẩn bị
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parikamma:ပရိ-ကမၼ (န)
အေဆာက္အဦ။ အစီအမံ။ ျပဳျပင္စီမံျခင္း။ အေျပအျပစ္ျပဳျခင္း။ အေျချပဳျခင္း။ ဆုပ္နယ္ျခင္း။ ေခ်းတြန္းျခင္း။ စီးျဖန္းျခင္း။ အပၸနာသို႔ ေရာက္ေအာင္ ကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းျခင္း။ ပရိကံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,