Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariggaha:m.[<pari-grah] 遍取,執持,執著,攝受,所有物,財産,妻.-suñña 攝受空.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariggaha:m.[<pari-grah] 遍取,執持,執着,摂受,所有物,財産,妻.-suñña 摂受空.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariggaha,【陽】著手進行,擁有,獲得,掌握,財產,妻子。攝受。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariggaha:[m.] taking up; possession; acquirement; grasping; belonging; a wife.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariggaha,[fr.pari+gṛh] 1.wrapping round,enclosing Th.1,419 (? cp.Brethren 217 n.6).-- 2.taking up,seizing on,acquiring,acquisition,also in bad sense of “grasping” Sn.779 (=taṇhā and diṭṭhi° Nd1 57); Ps.I,172; II,182 (nekkhamma° etc.); Nd1 11 (itthi° acquiring a wife); J.VI,259; Miln.244 (āhara° abstinence in food),313 (id.).-- 3.belongings,property,possessions D.II,58; III,289=A.IV,400; M.I,137 (quoted at Nd1 122); S.I,93; Sn.805; J.IV,371; VI,259; PvA.76 (°bhūta belonging to,the property of); VvA.213,321.sa° with all (its) belongings S.I,32.-- 4.a wife ThA 271; PvA.161 (kata° wedded),282; ThA.271.sapariggaha›apariggaha married›unmarried (in general,with ref.to the man as well as the woman) D.I,247; J.IV,190; VI,348,364.-- 5.grace,favour DA.I,241 (āmisa° material grace).(Page 423)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIGGAHA:[m] sự nhận lấy,vật sở hữu,sự bám níu vào,những vật sở hữu,vợ,sự cần thiết
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pariggaha:cố chấp,chấp trước
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariggaha:ပရိ-ဂၢဟ (ပ) (ပရိ√ဂဟ္+အ)
သိမ္းဆည္းျခင္း။ သိမ္းဆည္းအပ္ေသာ ဥစၥာ။ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,