Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parigūhati:[pari-guh] 隱藏掩飾,使(變成)秘密.parigūhanā f.隠匿,隱瞞掩飾.
パーリ語辞典 水野弘元著
parigūhati:[pari-guh] かくす,秘密にする.parigūhanā f.隠匿,ごまかし.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parigūhati,(pari+gūh+a) 藏,隱藏。【過】parigūhi。【過分】parigūhita,parigūḷha。【獨】parigūhitvā,parigūhiya。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parigūhati:[pari + gūh + a] hides; conceals.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parigūhati,[pari+gūhati] to hide,conceal A.I,149; IV,10,31; Pv III,43 (=paṭicchādeti PvA.194).(Page 423)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
parigūhati:To conceal
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIGŪHATI:(pari+guh+a) giấu,che,giấu cất [aor] --gūhi ph --gūhita,--gūṭha [abs] --gūhitvā,--gūhiya
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parigūhati:ပရိ-ဂူဟတိ (ပရိ√ဂုဟ္)
လွ်ိဳ႕ဝွက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,