Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paribhoga:m.[<pari-bhuj] 受用,使用,受用物,食物.-chanda 受用欲.-dhātu 受用物的舍利,佛的鉢衣等的遺物.
パーリ語辞典 水野弘元著
paribhoga:m.[<pari-bhuj] 受用,使用,受用物,食物.-chanda 受用欲.-dhātu 受用物の舍利,仏の鉢衣等の遺物.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paribhoga,【陽】使用,享樂,飼養,享受的物質。paribhogacetiya,【中】聖地(佛陀用過的東西進而演變成聖物)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paribhoga:[m.] use; enjoyment; feeding; material for enjoyment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paribhoga,[fr.pari+bhuj] 1.material for enjoyment,food,feeding J.I,243; II,432; Miln.156,403; DhA.II,66; SnA 342.-- 2.enjoyment,use Vin.IV,267; S.I,90; Nd1 262; Vism.33 (with pariyesana & paṭiggahana); DhA.I,60; PvA.25,26,220.-- Four paribhogas are distinguished at J.V,253 and at Vism.43,viz.theyya° iṇa° dāyajja° sāmi°.Paribhoga discussed in relation to paṭilābha at Vism.43.

--cetiya a tree,shrine etc.,used by the Buddha,& consequently sacred KhA 222.--dhātu a relic consisting of something used by the dead Saint (opp.sarīradhātu,remains of the body) Mhvs 15,163.(cp.pāribhogika-dhātu); SnA 579.(Page 431)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIBHOGA:[m] sự dùng xài,sự thưởngthức,sự cho ăn,sự vui hưởng vật chất --cetaya [nt] bảp tháp thờ những vật dụng do đức Phật dùng xài (như y)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paribhoga:ပရိ-ေဘာဂ (ပ) (ပရိ√ဘုဇ္+ဏ)
သံုးေဆာင္ျခင္း။ ခံစားျခင္း။ အသံုးအေဆာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,