Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paribhaṇḍa:m.a.[paribandha 的代替] 後手縛(a binding along the back); 帶(girdle,belt); 灰泥石灰的地板(a plastered flooring); 蛇的蛻下來的皮(slough of a serpent); 包圍環繞的(encircling).-ñāṇa 關連智.
パーリ語辞典 水野弘元著
paribhaṇḍa:m.a.[paribandha の代り] 後手縛; 帯; しっくいの床; 蛇のぬけがら; とりまく.-ñāṇa 関連智.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paribhaṇḍa,【陽】在地面上抺灰泥,環繞。paribhandakata,【形】抺過泥灰的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paribhaṇḍa:[m.] plastered; flooring; an encircling.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paribhaṇḍa,[for paribandha,dialectical,see Kern,Toev.I.36,who compares Tamil panda “a surrounding wall” =P.bandha.The meaning is rather uncertain,cp.notes in Vin.Texts II.154; III,85,213] 1.a binding along the back Vin.I,254,297; II,116; J.V,254 (v.l.°daṇḍa).-- 2.a girdle,belt J.VI,125; DhA.II,174.‹-› 3.a plastered flooring Vin.II,113,172,220; J.III,384; IV,92; V,437,440.-- 4.slough of a serpent (?) J.VI,339.-- 5.(°-) adj.encircling,comprehensive,in °ñāṇa Vism.429.(Page 430)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIBHAṆḌA:[m] sự đánh láng sàn nhà,một sự bao vây --kata [a] trét,tô đắp
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
paribhaṇḍa:miếng vải may dằn trên chiều ngang của lá y để thêm chắc chắn hợp luật chữ này cũng để gọi phần đà xây dư ra của một bức tường thường gọi là gờ tường
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paribhaṇḍa:ပရိ-ဘ႑ (န)
အက်ည္။ အေျပအျပစ္ျပဳျခင္း။ သကၠတ၌ အသံုးအေဆာင္ပရိေဘာဂအနက္ရွိေသာ ပရိဘာ႑ ဟူေသာပုဒ္ရွိသည္။ ဤပုဒ္မဟုတ္။
ဘူမႎ ပရိဘ႑မကာသိ၊ ေျမကို ညီၫြတ္ေအာင္ ျပဳ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paribhaṇḍa:ပရိ-ဘ႑ (ပ)
အရံအကာ။ အျခံအရံ။ အနံအနားပတ္။ပရိဗႏၶ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,