Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paribhāsaka:a.[paribhāsa-ka.cf.BSk.paribhāṣaka] 惡口的,誹謗的.
パーリ語辞典 水野弘元著
paribhāsaka:a.[paribhāsa-ka.cf.BSk.paribhāṣaka] 悪口の,誹謗の.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paribhāsaka:[adj.] one who abuses or reviles; abusive.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paribhāsaka,(adj.) [fr.paribhāsa,cp.BSk.paribhāṣaka Divy 38] reviling,abusing,abusive S.I,34; A.IV,79; Pv.I,116 (=akkosaka PvA.58); IV,84; VvA.69.See also akkosaka.(Page 430)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paribhāsaka:sự chưởi rủa
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paribhāsaka:ပရိ-ဘာသက (တိ)
ဆဲေရးေရရြတ္။ တတ္ေသာ။ ၿခိမ္းေျခာက္ေမာင္းမဲတတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,