Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariṇāmeti:[pariṇamati 的 caus.] 使變化,彎曲折彎,使得到結果,迴向(turn to use for somebody,divert to somebody's use).ppr.pariṇāmayamāna; pp.pariṇāmita.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariṇāmeti:[pariṇamati の caus.] 変化さす,曲げる,結果を得させる,向けてやる,廻与す.ppr.pariṇāmayamāna; pp.pariṇāmita.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariṇāmeti,(pari+nam+e)挪用,充用,獲得,換成,變化,斡旋。【過】parinamesi。【過分】pariṇāmita。【獨】parinametvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariṇāmeti:[pari + nam + e] changes into; appropriates; turns to somebody's use.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariṇāmeti,[Caus.of parinamati] to bend to,to change into,to turn to use for somebody,to procure for,obtain,appropriate D.I,92; Vin.III,259 (puttassa rajjaṁ p.for his son); IV,156; PvA.281.-- ppr.°ṇāmayamāna J.V,424.See also āvajjeti.-- pp.pariṇāmita (q.v.).(Page 426)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIṆĀMETI:(pari+nam+e) thay đổi làm cho thích đáng,để dành riêng cho,thay đổi sự cần dùng của người [aor] --esi [pp] --ṇāmita [abs] --metvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariṇāmeti:ပရိ-ဏာေမတိ (ကာ) (ပရိ√နမ္+ေဏ)
ၫြတ္ေစ၏။ လြန္ေစ၏။ ေၾကေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,