Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariññeyya:a.[parijānāti 的 grd.] 能(可,應)被遍知的,所遍知.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariññeyya:a.[parijānāti の grd.] 遍知さるべき,所遍知.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariññeyya,【中】應該被正確地知道的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariññeyya:[nt.] what should be known accurately.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariññeyya,(adj.) [grd.of parijānāti] knowable,perceivable,to be known (accurately) M.I,4; S.III,26; IV,29; DhA.IV,233 (cp.Nd2 under abhiññeyya).(Page 425)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pariññeyya:cần biến tri
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariññeyya:ပရိေညယ် (တိ) (ပရိ√ဉာ+ဏ်)
ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,