Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariññā:① f.[<pari-jñā,BSk.parijñā] 遍知,曉了,知悉.-ābhisamaya 遍知現觀.-paṭivedha 遍知通達.-vāra 遍知分.② adv.[parijānāti 的 ger.pariññāya 之略] 遍知.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariññā:① f.[<pari-jñā,BSk.parijñā] 遍知,暁了,知悉.-ābhisamaya 遍知現観.-paṭivedha 遍知通達.-vāra 遍知分.② adv.[parijānāti の ger.pariññāya の略] 遍知して.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariññā,(梵 parijñā),【陰】,精確的知識(exact knowledge),遍知、完全的理解( full understanding)。三遍知(tisso pariññā):一、知遍知(ñāta pariññā)--包括「名色分別智」與「緣攝受智」;二、審察遍知(tīrāṇa pariññā,亦作度遍知)--「思惟智」和「生滅隨觀智」的作用是審察與辨明一切名色法及其諸因的無常、苦與無我三相。三、斷遍知(pahāna pariññā)--從「壞滅隨觀智」(bhaṅga ñāṇa)開始的觀智,見到一切名色法及其諸因的壞滅,和這些法的無常、苦與無我三相。於此暫時斷除煩惱。
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
Pariññā:ñāta-tīraṇa -pahāna-p .,belong to the exegetical literature,but they are already implied in Pts.M.I.87:' Abhiññā-paññā ñātatthe ñāṇaṃpariññā-paññā tīranatthe ñāṇaṃpahāna-paññā pariccāgatthe ñāṇaṃ ... ye ye dhammā abhiññātā hontite te dhammā ñāta honti ... tīritā ... pahīnā.'
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
pariññā:'full understanding',full comprehension.There are 3 kinds of mundane f.u.(lokiya-pariññā),namely:full understanding of the known (ñāta-pariññā),f.u.as investigating (tīraṇa-pariññā),and f.u.as overcoming (pahāna-pariññā) In Vis.M.XX,3 it is said:

"Full understanding of the known is the knowledge consisting in the discernment of the specific characteristics of such and such phenomena,as:'Corporeality has the characteristic of being oppressed; feeling has the characteristic of being felt,etc.'

"Full understanding by investigating is that insight-wisdom (vipassanā-paññā; s.vipassanā),which has the 3 general characteristics (impermanence,suffering,not-self) as its objects,and which arises when attributing a general characteristic to (physical and mental) phenomena,as for instance:'Corporeality is impermanent,feeling is impermanent,etc.'

"Full understanding by overcorning is that insight-wisdom which has the above mentioned general characteristics as its objects,and arises after overcoming the idea of permanence,etc." - (App.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariññā:[f.] exact knowledge; full understanding.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariññā,2 (indecl.) [ger.of parijānāti for *parijñāya,cp.same short forms of ādā & abhiññā] having full knowledge or understanding of Sn.779 (=parijānitvā Nd1 56 & SnA 518); It.4 (perhaps to be read pariññāya for pariññā so).(Page 425)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariññā,1 (f.) [cp.Epic Sk.parijñāna; the form parijñā given by BR only with the one ref.Vyutp.160; fr.pari+jñā] accurate or exact knowledge,comprehension,full understanding M.I,66,84; S.III,26 (yo rāgakkhayo dosā° moha° ayaṁ vuccati p.),159 sq.,191; IV,16,51,138,206,253 sq.; V,21,55 sq.,145,236,251,292; A.I,277 (kāmānaṁ rūpānaṁ vedanānaṁ),299; V,64; Pug.37; Nett 19,20,31; KhA 87; SnA 251.-- In exegetical literature three pariññās are distinguished,viz.ñāta°,tīraṇa° pahāna°,which are differently interpreted & applied according to the various contexts.See e.g.the detailed interpretation at Nd1 52 sq.; Nd2 413; J.VI,259 (where ñāṇa° for ñāta°); DhA.II,172 (in ref.to food); mentioned at SnA 517.-- adj.pariñña.-- The form pariññāya is an apparent Instr.,but in reality (in form & meaning) the ger.of parijānāti (like abhiññāya›abhijānitvā) for the usual parijānitvā.It is freq.found in poetry & in formulas (like yathābhūtaṁ p.); its meaning is “knowing well in right knowledge”:S.V,182; Sn.455,737,778 (=parijānitvā Nd1 51 sq.),1082 (corresp.with pahāya,cp.similar phrase pahāya parijānitvā DhA.IV,232); It.62; J.VI,259.(Page 425)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pariññā:Exact knowledge,ascertainment
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIÑÑĀ:[f] sự hiểu biết đứng đắn,sự hiểu biết tất cả
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pariññā:sự liểu tri,sự rõ biết,sự đoạn trừ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariññā:ပရိ-ညာ (အ-ကိတ္)
ပိုင္းျခားသျဖင့္ သိ၍။ပရိညာယ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariññā:ပရိ-ညာ (ဣ) (ပရိ√ဉာ)
ပိုင္းျခား၍ သိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,