Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parama:a.[〃 para 的最上級] 最高的,最上的,最勝的,第一的.-āṇu 極微.-attha最上義,勝義.-abhisambodhi 最上等正覺.-atthadesanā 第一義說示 = 論藏.-attha-pāramī = sacca-pāramī,-attha-sacca 真諦,第一義諦.-aroga 第一無病.-assāsa 最上安息.-kusala 最勝善.-cakkhu 第一眼.-tapa 最上的苦行.-diṭṭhadhamma-nibbāna 最上現法涅槃.-nipaccākāra 最勝(倒地)敬禮.-nīyāmatā 最上決定性.-visuddha 第一清淨.-sacca 最勝諦.
パーリ語辞典 水野弘元著
parama:a.[〃 para の最上級] 最高の,最上の,最勝の,第一の.-āṇu 極微.-attha最上義,勝義.-abhisambodhi 最上等正覚.-atthadesanā 第一義説示=論蔵.-attha-pāramī=sacca-pāramī,-attha-sacca 真諦,第一義諦.-aroga 第一無病.-assāsa 最上安息.-kusala 最勝善.-cakkhu 第一眼.-tapa 最上の苦行.-diṭṭhadhamma-nibbāna 最上現法涅槃.-nipaccākāra 最勝(倒地)敬礼.-nīyāmatā 最上決定性.-visuddha 第一清淨.-sacca 最勝諦.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parama,【形】較高的(superior),最好的(best),卓越的(excellent)。paramatā,【陰】(在【合】中)最高的數量,最多。nāḷikodanaparamatāya = 最多1 nāḷi的飯量。paramattha,【陽】最高的理想,最終意義的事實。paramāyu ,【中】年限。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parama:[adj.] superior; best; excellent.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parama,(adj.) [Vedic parama; superl.formation of para,lit.“farthest,” cp.similarly,although fr.diff.base,Lat.prīmus] highest,most excellent,superior,best; paraphrased by agga seṭṭha visiṭṭha at Nd2 502 A= Nd1 84,102 (the latter reading viseṭṭha for visiṭṭha); by uttama at DhA.III,237; VvA.78.-- D.I,124 (ettaka°); M.II,120 (°nipacca); S.I,166; II,277; V,230; A.V,64 (°diṭṭha-dhamma-nibbāna); Sn.138 (yasaṁ paramaṁ patto),296 (°ā mittā),788 (suddhaṁ °ṁ arogaṁ),1071 (saññāvimokhe °e vimutto); Dh.184 (nibbānaṁ °ṁ vadanti Buddhā).203,243; Vv 161 (°alaṅkata= paramaṁ ativiya visesato VvA.78) Pv.II,910 (°iddhi); Pug.15,16,66; SnA 453 (°issara); PvA.12 (°nipacca).15 (°duggandha),46.-- At the end of a cpd.(-°) “at the outmost,at the highest,at most; as a minimum,at least” Vin.IV,263 (dvaṅgula-pabba°); esp.freq.in phrase sattakkhattu° one who will be reborn seven times at the outmost,i.e.at the end of the 7 rebirthinterval S.II,185 (sa°); V,205; A.I,233; IV,381; V,120; It.18; Kvu 469.See pāramī & pāramitā.

--attha [cp.class.Sk.paramārtha] the highest good,ideal; truth in the ultimate sense,philosophical truth (cp.Kvu trsl.180; J.P.T.S.1914,129 sq.; Cpd.6,81); Arahantship Sn.68 (=vuccati Amataṁ Nibbānaṁ etc.Nd2 409),219 (°dassin); Nd2 26; Miln.19,31; °dīpanī Exposition of the Highest Truth,N.of the Commentary on Th,Vv and Pv; mentioned e.g.at PvA.71; °jotikā id.,N.of the C.on Kh and Sn,mentioned e.g.at KhA 11.-- As °-,in Instr.and Abl.used adverbially in meaning of “in the highest sense,absolutely,kat) e)coxήn,primarily,ideally,in an absolute sense,” like °pāramī Bu I.77 °visuddhi A.V,64; °saññita Th.2,210; °suñña Ps.II,184; °suddhi SnA 528; Abl.paramatthato Miln.28; VvA.24 (manusso),30 (bhikkhu),72 (jīvitindriyaṁ); PvA.146 (pabbajito,corresponding to anavasesato),253 (na koci kiñci hanati=not at all); Instr.paramatthena Miln.71 (vedagū),268 (sattûpaladdhi).--gati the highest or best course of life or future exsitence Vv 3512 (=anupādisesa-nibbāna VvA.164).(Page 420)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARAMA:[a] cao cả,tốt nhất,cao quí nhất,ưu tú --matā [f] một số lượng cao nhất,tột đỉnh --nāḷiko-danaparamatāya sự thấy của nhà tiên tri cơm gạo là cao quí nhất --mattha [m] quan niệm cao nhất,chân lý tuyệt đối --māyu [nt] sự hạn định của tuổi thọ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
parama:tột cùng,tối thắng,ưu tú,cao siêu
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parama:ပရ-မ (တိ)
ျမတ္ေသာ။ လြန္ျမတ္ေသာ။ လြန္ကဲေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,