Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pappoti:= pāpuṇāti 得,獲得.opt.pappomu; ger.pappuyya.
パーリ語辞典 水野弘元著
pappoti:=pāpuṇāti 得る,獲得する.opt.pappomu; ger.pappuyya.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pappoti,(pa+ap+o)﹐到達,獲得,達到。【獨】pappuyya。【不】pappotuṁ。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pappoti: pappoti(kri)
ပေပၸါတိ(ႀကိ)
[pa+apa+o+ti.apa pāpuṇaneç papubbo.pappoti,papponti.papposi,pappotha.pappomi,pappoma.pappotu,pappontu iccādi.rū.524.pa+appa+o+ti.appa pāpuṇe.appoti,āpo.ettha āpoti appoti taṃ taṃ ṭhānaṃ visaratīti āpo.nīti,dhā.265.dhātvattha.12.]
[ပ+အပ+ဩ+တိ။ အပ ပါပုဏေန,ပပုေဗၺာ။ ပေပၸါတိ၊ ပေပၸါႏၲိ။ ပေပၸါသိ၊ ပေပၸါထ။ ပေပၸါမိ၊ ပေပၸါမ။ ပေပၸါတု၊ ပေပၸါႏၲဳ ဣစၥာဒိ။ ႐ူ။ ၅၂၄။ ပ+အပၸ+ဩ+တိ။ အပၸ ပါပုေဏ။ အေပၸါတိ၊ အာေပါ။ ဧတၳ အာေပါတိ အေပၸါတိ တံ တံ ဌာနံ ဝိသရတီတိ အာေပါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၆၅။ ဓာတြတၳ။ ၁၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pappoti:[pa + ap + o] reaches; arrives; obtains; attains.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pappoti,[the contracted form of pāpuṇāti,Sk.prāpnoti] to obtain,get,gain,receive,attain D.III,159,165; Sn.185,187,584; Dh.27; DhA.I,395.-- Pot.1st pl.pappomu J.V,57 (=pāpuṇeyyāma C.).-- ger.pappuyya S.I,48; Sn.482 (or pot?),593,829 (=pāpuṇitvā Nd1 170).-- For further ref.see pāpuṇāti.(Page 413)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pappoti:see pāpuṇāti,To attain,reach,arrive,obtain,find
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAPPOTI:(pa+ap+o) đến nơi,được,đắc được [abs] pappuyya
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pappoti:ပေပၸါတိ(ႀကိ)
[ပ+အပ+ဩ+တိ။ အပ ပါပုဏေန,ပပုေဗၺာ။ ပေပၸါတိ၊ ပေပၸါႏၲိ။ ပေပၸါသိ၊ ပေပၸါထ။ ပေပၸါမိ၊ ပေပၸါမ။ ပေပၸါတု၊ ပေပၸါႏၲဳ ဣစၥာဒိ။ ႐ူ။ ၅၂၄။ ပ+အပၸ+ဩ+တိ။ အပၸ ပါပုေဏ။ အေပၸါတိ၊ အာေပါ။ ဧတၳ အာေပါတိ အေပၸါတိ တံ တံ ဌာနံ ဝိသရတီတိ အာေပါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၆၅။ ဓာတြတၳ။ ၁၂။]
(က) ေရာက္၏။ (ခ) ရ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pappoti:ပေပၸါတိ (ပ√အာပ္)
ေရာက္၏။ ရ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,