Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
papphāsa:n.[cf.Sk.pupphusa] 肺,肺臓.-pañcaka (直至直到)肺臓的五種.
パーリ語辞典 水野弘元著
papphāsa:n.[cf.Sk.pupphusa] 肺,肺臓.-pañcaka 肺臓(まで)の五種.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Papphāsa,【陽】肺。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
papphāsa: papphāsa(na)
ပပၹါသ(န)
[pa+phāya+.phassādayo.phassaādayo antā nipaccante.---phāya vuddhiyaṃ.papubboç yalopo.phāyati vuddhiṃ gacchatīti papphāsaṃ.dehakoṭṭhāsaviseso.ṇvādi.215.phāyi pāyi vuddhiyaṃ.phāyati.phīto,phītavā.nīti,dhā.144.phaḷo cu phāḷane phāyī,vaṃ phiṭo cu hiṃsana.anādarāvaraṇesu,phuccho assatiyaṃ siyā.dhātvattha.249.pupphusa-prā.]
[ပ+ဖာယ+သက္။ ဖႆာဒေယာ။ ဖႆအာဒေယာ သက္အႏၲာ နိပစၥေႏၲ။---ဖာယ ဝုဒၶိယံ။ ပပုေဗၺာ,ယေလာေပါ။ ဖာယတိ ဝုဒၶႎ ဂစၧတီတိ ပပၹါသံ။ ေဒဟေကာ႒ာသဝိေသေသာ။ ဏြာဒိ။ ၂၁၅။ ဖာယိ ပါယိ ဝုဒၶိယံ။ ဖာယတိ။ ဖီေတာ၊ ဖီတဝါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၄၄။ ဖေဠာ စု ဖာဠေန ဖာယီ၊ ဝံ ဖိေဋာ စု ဟႎသန။ အနာဒရာဝရေဏသု၊ ဖုေစၧာ အႆတိယံ သိယာ။ ဓာတြတၳ။ ၂၄၉။ ပုပၹဳသ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
papphāsa:[m.] the lungs.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Papphāsa,(nt.) [fr.sound-root * phu,not corresponding directly to Sk.pupphusa (cp.Geiger,P.Gr.§ 34),to which it stands in a similar relation as *ghur (P.) to *ghar (Sk.) or phurati›pharati.From same root Gr.fusάw to blow and Lat.pustula bubble,blister; see Walde under pustula] the lungs D.II,293; M.I,185,421; III,90; Sn.195=J.I,146; Kh III,(cp.KhA 56); Miln.26.(Page 413)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAPPHĀSA:[m] buồng phổi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
papphāsa:phế,phổi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
papphāsa:ပပၹါသ(န)
[ပ+ဖာယ+သက္။ ဖႆာဒေယာ။ ဖႆအာဒေယာ သက္အႏၲာ နိပစၥေႏၲ။---ဖာယ ဝုဒၶိယံ။ ပပုေဗၺာ,ယေလာေပါ။ ဖာယတိ ဝုဒၶႎ ဂစၧတီတိ ပပၹါသံ။ ေဒဟေကာ႒ာသဝိေသေသာ။ ဏြာဒိ။ ၂၁၅။ ဖာယိ ပါယိ ဝုဒၶိယံ။ ဖာယတိ။ ဖီေတာ၊ ဖီတဝါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၄၄။ ဖေဠာ စု ဖာဠေန ဖာယီ၊ ဝံ ဖိေဋာ စု ဟႎသန။ အနာဒရာဝရေဏသု၊ ဖုေစၧာ အႆတိယံ သိယာ။ ဓာတြတၳ။ ၂၄၉။ ပုပၹဳသ-ျပာ။]
အဆုတ္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
papphāsa:ပပၹါသ (န)
အဆုပ္။ လက္ဝဲဘက္အဆုပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,