Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
papañcita:a.n.[papañceti 的 pp.] 有障礙的,有妄想的; 妄想,戲論.
パーリ語辞典 水野弘元著
papañcita:a.n.[papañceti の pp.] 障碍ある,妄想ある; 妄想,戯論.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
papañcita: papañcita(na)
ပပၪၥိတ(န)
[pa+paci+ta]
[ပ+ပစိ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
papañcita:[pp.of papañceti] explained; delayed on.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Papañcita,[pp.of papañceti] obsessed,illusioned SnA 495 (a° gihipapañ-cena).-- nt.obsession,vain imagination,illusion S.IV,203≈Vbh.390.(Page 413)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
papañcita:hý tưởng,chướng ngại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
papañcita:ပပၪၥိတ(န)
[ပ+ပစိ+တ]
(၁) (သံသရာ၌) ၾကာျမင့္ျခင္း၊ (ခႏၶာအစဉ္ကို) ခ်ဲ႕ျခင္း။ (တိ) (၂) (သံသရာကို) ခ်ဲ႕တတ္-ခ်ဲ႕ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ (တရား)၊ ပပၪၥတရား။ (၃) (သံသရာ၌) ရွည္-ၾကာ-ေစအပ္ေသာ (သတၱဝါ)။ (၄) အက်ယ္ခ်ဲ႕-ထင္ရွားေစ-အပ္ေသာ (အနက္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
papañcita:ပ-ပၪၥိတ (န)
သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲကို ခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာတရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
papañcita:ပ-ပၪၥိတ (တီ-ကိတ္)
အက်ယ္ခ်ဲ႕အပ္သည္။ပပေၪၥတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,