Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Papañceti,(pa+pac+e) 解釋,延遲。【過】papañcesi。【過分】papañcita。【獨】papañcetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
papañceti: papañceti(kri)
ပပေၪၥတိ(ႀကိ)
[pa+paci+ṇe+ti.paci vitthāre.pañceti,pañcayati.papañceti,papañcayati.nīti,dhā.292.paci vitthāre cu byattī-rāre bhū paccabandhana.dhātvattha.219.paci vistāravacane.pā,dhā.cu,118.dhātu,kappa.590.pañca vistāre curādigaṇī ubhayapadī sakamaṃ .dhāturūpādāsa.paci vyaktīkaraṇe. ç sakaç ā.pañcate,papañce.dhātu,kappa.70.pañca vyakkīkāre.bhvādigaṇī bhātmanepadīsakamaṃ .dhāturūpādāsa.]
[ပ+ပစိ+ေဏ+တိ။ ပစိ ဝိတၳာေရ။ ပေၪၥတိ၊ ပၪၥယတိ။ ပပေၪၥတိ၊ ပပၪၥယတိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၉၂။ ပစိ ဝိတၳာေရ စု ဗ်တၱီ-ရာေရ ဘူ ပစၥဗႏၶန။ ဓာတြတၳ။ ၂၁၉။ ပစိ ဝိသၱာရဝစေန။ ပါ၊ ဓာ။ စု၊ ၁၁၈။ ဓာတု၊ ကပၸ။ ၅၉၀။ ပၪၥ ဝိသၱာေရ စုရာဒိဂဏီယး ဥဘယပဒီ သကမံကး ေသဋ္။ ဓာတု႐ူပါဒါသ။ ပစိ ဝ်ကၱီကရေဏ။ ေသဋ္,သက,အာ။ ပၪၥေတ၊ ပပေၪၥ။ ဓာတု၊ ကပၸ။ ၇၀။ ပၪၥ ဝ်ကၠီကာေရ။ ဘြာဒိဂဏီယး ဘာတၼေနပဒီသကမံကး ေသဋ္။ ဓာတု႐ူပါဒါသ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
papañceti:[pa + pac + e] explains; delays on.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Papañceti,[denom.fr.papañca] 1.to have illusions,to imagine,to be obsessed M.I,112; DhA.I,198 (tesaṁ suvaṇṇa-lobhena papañcentānaṁ).-- 2.to be profuse.to talk much,to delay on SnA 136.-- pp.papañcita.(Page 413)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
papañceti:To linger,tarry,delay
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAPAÑCETI:(pa+pac+e) giảng giải,trì hoãn lại [aor] --esi [pp] --iñci [abs] --cetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
papañceti:ပပေၪၥတိ(ႀကိ)
[ပ+ပစိ+ေဏ+တိ။ ပစိ ဝိတၳာေရ။ ပေၪၥတိ၊ ပၪၥယတိ။ ပပေၪၥတိ၊ ပပၪၥယတိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၉၂။ ပစိ ဝိတၳာေရ စု ဗ်တၱီ-ရာေရ ဘူ ပစၥဗႏၶန။ ဓာတြတၳ။ ၂၁၉။ ပစိ ဝိသၱာရဝစေန။ ပါ၊ ဓာ။ စု၊ ၁၁၈။ ဓာတု၊ ကပၸ။ ၅၉၀။ ပၪၥ ဝိသၱာေရ စုရာဒိဂဏီယး ဥဘယပဒီ သကမံကး ေသဋ္။ ဓာတု႐ူပါဒါသ။ ပစိ ဝ်ကၱီကရေဏ။ ေသဋ္,သက,အာ။ ပၪၥေတ၊ ပပေၪၥ။ ဓာတု၊ ကပၸ။ ၇၀။ ပၪၥ ဝ်ကၠီကာေရ။ ဘြာဒိဂဏီယး ဘာတၼေနပဒီသကမံကး ေသဋ္။ ဓာတု႐ူပါဒါသ။]
(၁) ၾကာျမင့္-ေႏွးေကြး-ေလးဖင့္-၏။ (၂) ခ်ဲ႕-ခ်ဲ႕ထြင္-၏။ (က) ရွည္လ်ား-က်ယ္ျပန္႔-ေစ၏။ (ခ) က်ယ္ဝန္း-က်ယ္ေျပာ-မ်ားျပားေစ-၏။ (၃) ထင္စြာျပဳ၏၊ ထင္ရွားျပ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
papañceti:ပ-ပေၪၥတိ (နာ)
ခ်ဲ႕၏။ အက်ယ္ခ်ဲ႕၏။ပပၪၥ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,