Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
papāta:m.[Sk.prapāta<pat] 崖,斷崖,深嶮,淵,深淵.
パーリ語辞典 水野弘元著
papāta:m.[Sk.prapāta<pat] がけ,断崖,深嶮,ふち,深淵.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Papāta,【陽】懸崖,陡直的巖石。papātaṭa,【陽】陡峭的山坡。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
papāta: papāta(pu)
ပပါတ(ပု)
[pa+pata+ṇa.kūṭo vā sikharaṃ siṅgaṃ,papāto tu taṭo bhave..608.dvayaṃ pabbatādīnaṃ papatanaṭṭhānassa nāmaṃ.papatantusmā,ṇo.pata adhogamane,papāto.,ṭī.608.(pavāya-prā)]
[ပ+ပတ+ဏ။ ကူေဋာ ဝါ သိခရံ သိဂႍ၊ ပပါေတာ တု တေဋာ ဘေဝ။ ဓာန္။ ၆၀၈။ ဒြယံ ပဗၺတာဒီနံ ပပတန႒ာနႆ နာမံ။ ပပတႏၲဳသၼာ၊ ေဏာ။ ပတ အေဓာဂမေန၊ ပပါေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၀၈။ (ပဝါယ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
papāta:[m.] a precipice; steep rock.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Papāta,[cp.Epic.Sk.prapāta,of pra+pat] 1.falling down,a fall Vin.II,284 (chinna-papātaṁ papatanti); S.V,47.‹-› 2.a cliff,precipice,steep rock M.I,11; S.III,109 (sobbho p.kodh’upāyāsass’etaṁ adhivacanaṁ; cp.papaṭā); A.III,389 (sobbho p.); J.III,5; 530; V,70; VI,306,309; Vism.116; PvA.174; Sdhp.208,282,353.-- adj.falling off steeply,having an abrupt end Vin.II,237=A.IV,198,200 (samuddo na āyatakena p.).

--taṭa a rocky or steep declivity DhA.I,73.(Page 413)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAPĀTA:[m] vực thẳm,dốc cao của một khối đá --taṭa [m] sự dốc xuống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
papāta:ပပါတ(ပု)
[ပ+ပတ+ဏ။ ကူေဋာ ဝါ သိခရံ သိဂႍ၊ ပပါေတာ တု တေဋာ ဘေဝ။ ဓာန္။ ၆၀၈။ ဒြယံ ပဗၺတာဒီနံ ပပတန႒ာနႆ နာမံ။ ပပတႏၲဳသၼာ၊ ေဏာ။ ပတ အေဓာဂမေန၊ ပပါေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၀၈။ (ပဝါယ-ျပာ)]
(၁) ကမ္းပါးျပတ္၊ ကမ္းပါးေစာက္။ (၂) ေခ်ာက္၊ နရက္။ (၃) နက္-နက္ေစာက္-ေသာ အရာ။ (တိ) (၄) ကမ္းပါးျပတ္-ကမ္းပါးေစာက္-ရွိေသာ (ေတာင္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
papāta:ပ-ပါတ (တိ)
နက္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
papāta:ပ-ပါတ (ပ) (ပ√ပတ္+ဏ)
ကမ္းပါးျပတ္။ ေခ်ာက္ကမ္းေစာက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,