Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
papā:f.[Sk.prapā] 井(a place for supplying water),泉(a well),水呑場(可讓過路人喝水處,a shed by the roadside to provide travellers with water).
パーリ語辞典 水野弘元著
papā:f.[Sk.prapā] 井戸,泉,水呑場.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Papā,﹐【陰】路旁供給旅行者的一個棚(a shed by the roadside to provide travellers with water)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
papā: papā(thī)
ပပါ(ထီ)
[pa+pā+a+ā.jantāgharaṃ tvaggisālā,pāpā pānīyasālikā..214.pā pivane.papivantussantī papā,a.,ṭī.214.kathā niddā sudhā rādhā,vāsanā siṃsapā papā.rū.180.nīti,pada.258.papā kūpādi samaṇḍapo.rū,ṭī.180.(pavaç pavā-prā)]
[ပ+ပါ+အ+အာ။ ဇႏၲာဃရံ တြဂၢိသာလာ၊ ပါပါ ပါနီယသာလိကာ။ ဓာန္။ ၂၁၄။ ပါ ပိဝေန။ ပပိဝႏၲဳႆႏၲီ ပပါ၊ အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၁၄။ ကထာ နိဒၵါ သုဓာ ရာဓာ၊ ဝါသနာ သႎသပါ ပပါ။ ႐ူ။ ၁၈၀။ နီတိ၊ ပဒ။ ၂၅၈။ ပပါ ကူပါဒိ သမ႑ေပါ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၁၈၀။ (ပဝ,ပဝါ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
papā,(f.) a shed by the roadside to provide travellers with water.pāpa (nt.) crime; evil action.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Papā,(f.) [Ved.prapā,pa+] a place for supplying water,a shed by the roadside to provide travellers with water,a well,cistern D.III,185; S.I,33=Kvu 345 (=pānīyadāna-sālā SA); S.I,100 (read papañ ca vivane); J.I,109; DhA.III,349=J.I,302 (=pānīya-cāṭī C.); Vv 5222 (+udapāna); Pv.II,78 (n.pl.papāyo=pānīya-sālā PvA.102); II,925 (+udapāna).(Page 413)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
papā:A shed on the roadside where travellers are supplied with water
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAPĀ:[f] lều hay trại ở bên đường để cung cấp nước cho người đi đường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
papā:ပပါ(ထီ)
[ပ+ပါ+အ+အာ။ ဇႏၲာဃရံ တြဂၢိသာလာ၊ ပါပါ ပါနီယသာလိကာ။ ဓာန္။ ၂၁၄။ ပါ ပိဝေန။ ပပိဝႏၲဳႆႏၲီ ပပါ၊ အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၁၄။ ကထာ နိဒၵါ သုဓာ ရာဓာ၊ ဝါသနာ သႎသပါ ပပါ။ ႐ူ။ ၁၈၀။ နီတိ၊ ပဒ။ ၂၅၈။ ပပါ ကူပါဒိ သမ႑ေပါ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၁၈၀။ (ပဝ,ပဝါ-ျပာ)]
(၁) ေရ။ (၂) ေရအိုးစင္၊ ေရခ်မ္းစင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
papā:ပ-ပါ (ဣ) (ပ√ပါ)
ေရအိုးစင္။ ေရခ်မ္းစင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,