Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pantha:m.[〃] 路,道,道路.-gū 旅人.-ghāta 劫賊,大道的賊.-dūhana,-dūbhin,-dūsaka 大道的盜賊.-devatā 道祖神.-makkaṭaka 蜘蛛.cf.panthika 旅人.
パーリ語辞典 水野弘元著
pantha:m.[〃] 路,道,道路.-gū 旅人.-ghāta 劫賊,大道の賊.-dūhana,-dūbhin,-dūsaka 大道の盗賊.-devatā 道祖神.-makkaṭaka 蜘蛛,くも.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pantha,【陽】路徑、道路(a path,road)。panthaka,panthika【陽】旅客、旅行者(a wayfarer,traveller)。panthaghāta,【陽】埋伏(waylaying),偷竊(robbery)。【中】panthadūhana。panthaghātaka,【陽】埋伏者,偷竊者(a waylayer)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pantha: pantha(ti)
ပႏၴ(တိ)
[pantha+ṇa.adhvanīno] dhvago vīç vā pathikaitipi.amara,18,17.panthānaṃ nityaṃ gacchati.]]pantho ṇa ni]](5,1,76).byākhyāsudhā.pāntha (pu) panthānaṃ gacchati.pa+,thoma.]
[ပႏၴ+ဏ။ အဓြနီေနာ' ဓြေဂါ ဝီႏ်း,ဝါႏၴး ပထိကဣတိပိ။ အမရ၊၁၈၊၁၇။ ပႏၴာနံ နိတ်ံ ဂစၧတိ။ "ပေႏၴာ ဏ နိတ်မ္"(၅၊၁၊၇၆)။ ဗ်ာခ်ာသုဓာ။ ပါႏၴ (ပု) ပႏၴာနံ ဂစၧတိ။ ပထိန္+အဏ္၊ ေထာမ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pantha: pantha(pu)
ပႏၴ(ပု)
[pathi+ṇe+a.maggo pantho patho addhā,añjasaṃ vaṭumaṃ tathā.pajjo] yanañca padavī,vattanī paddhatitthayaṃ..190.pathi gatiyaṃ,curādi.nāgamo.panthayanti yantyanenāti pantho.a,kāritalopo.,ṭī.190.pathi gatiyaṃ.panthenti,panthayanti.pantho.nīti,dhā.310.maggo pantho patho pajjo,añjasaṃ vaṭamāyanaṃ.nāvā uttarasetu ca,kullo ca bhisisaṅkamo.cūḷani.201.dī,ṭṭha,2.335.ma,ṭṭha,1.234.saṃ,ṭṭha,3.213.paṭisaṃ,ṭṭha,2.85.suttani,ṭṭha,1.31.buddhavaṃ,ṭṭha.93.mahāni,ṭṭha.390.netti,ṭṭha,268.nīti,dhā.287.]
[ပထိ+ေဏ+အ။ မေဂၢါ ပေႏၴာ ပေထာ အဒၶါ၊ အၪၨသံ ဝဋဳမံ တထာ။ ပေဇၨာ' ယနၪၥ ပဒဝီ၊ ဝတၱနီ ပဒၶတိတၳယံ။ ဓာန္။ ၁၉၀။ ပထိ ဂတိယံ၊ စုရာဒိ။ နာဂေမာ။ ပႏၴယႏၲိ ယႏၲၽေနနာတိ ပေႏၴာ။ အ၊ ကာရိတေလာေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉၀။ ပထိ ဂတိယံ။ ပေႏၴႏၲိ၊ ပႏၴယႏၲိ။ ပေႏၴာ။ နီတိ၊ဓာ။၃၁၀။ မေဂၢါ ပေႏၴာ ပေထာ ပေဇၨာ၊ အၪၨသံ ဝဋမာယနံ။ နာဝါ ဥတၱရေသတု စ၊ ကုေလႅာ စ ဘိသိသကၤေမာ။ စူဠနိ။ ၂၀၁။ ဒီ၊႒၊၂။၃၃၅။ မ၊႒၊၁။၂၃၄။ သံ၊႒၊၃။၂၁၃။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၈၅။ သုတၱနိ၊႒၊၁။၃၁။ ဗုဒၶဝံ၊႒။၉၃။ မဟာနိ၊႒။၃၉၀။ ေနတၱိ၊႒၊၂၆၈။ နီတိ၊ဓာ။၂၈၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pantha:[m.] a path; road.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pantha,[base panthan°,Ved.panthāḥ,with bases path° panth° and pathi.Same as patha (q.v.).For etym.cp.Gr.pόntos sea(-path),pάtos path,Av.pantā°,also Goth.finpan=E.find,of Idg *pent to come or go (by)] a road,roadway,path S.I,18 (Gen.pl.panthānaṁ= kantāramagga C; “jungle road” trsl.); Sn.121 (Loc.panthasmiṁ); Nd2 485 B (+patha in expln of magga),Miln.157 (see panthaṁ)

--gū a traveller (lit.going by road) S.I,212 (v.l.addhagū,as at id.p.Th.2,55); J.III,95 (v.l.).--ghāta highway robbery J.I,253; IV,184.--duhana waylaying,robbery; m.a robber D.I,135 (see DA.I,296); J.II,281,388; D.III,68,and Tikp 280 (°dūhana).--dūbhin a highwayman J.II,327.--dūsaka a robber Miln.20.--devatā a way spirit,a spirit presiding over a road,road-goddess J.VI,527.--makkaṭaka a (road) spider Miln.364,407.--sakuṇa a “road-bird,” i.e.a bird offered (as a sacrifice) to the goddess presiding over the roads,propitiation; it is here to be understood as a human sacrifice J.VI,527 (vv.ll.pattha° & bandha°).(Page 412)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PANTHA:[m] con đường,lối đi --ka,--thika [m] người đi đường,lữ hành --ghāta [m] --duhana [nt] rình mò để bắt,gài bẫy,sự cướp giật --ghātaka [m] người rình mò kẻ khác để cướp giật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pantha:ပႏၴ(ပု)
[ပထိ+ေဏ+အ။ မေဂၢါ ပေႏၴာ ပေထာ အဒၶါ၊ အၪၨသံ ဝဋဳမံ တထာ။ ပေဇၨာ' ယနၪၥ ပဒဝီ၊ ဝတၱနီ ပဒၶတိတၳယံ။ ဓာန္။ ၁၉၀။ ပထိ ဂတိယံ၊ စုရာဒိ။ နာဂေမာ။ ပႏၴယႏၲိ ယႏၲၽေနနာတိ ပေႏၴာ။ အ၊ ကာရိတေလာေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉၀။ ပထိ ဂတိယံ။ ပေႏၴႏၲိ၊ ပႏၴယႏၲိ။ ပေႏၴာ။ နီတိ၊ဓာ။၃၁၀။ မေဂၢါ ပေႏၴာ ပေထာ ပေဇၨာ၊ အၪၨသံ ဝဋမာယနံ။ နာဝါ ဥတၱရေသတု စ၊ ကုေလႅာ စ ဘိသိသကၤေမာ။ စူဠနိ။ ၂၀၁။ ဒီ၊႒၊၂။၃၃၅။ မ၊႒၊၁။၂၃၄။ သံ၊႒၊၃။၂၁၃။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၈၅။ သုတၱနိ၊႒၊၁။၃၁။ ဗုဒၶဝံ၊႒။၉၃။ မဟာနိ၊႒။၃၉၀။ ေနတၱိ၊႒၊၂၆၈။ နီတိ၊ဓာ။၂၈၇။]
လမ္း၊ ခရီး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pantha:ပႏၴ(တိ)
[ပႏၴ+ဏ။ အဓြနီေနာ' ဓြေဂါ ဝီႏ်း,ဝါႏၴး ပထိကဣတိပိ။ အမရ၊၁၈၊၁၇။ ပႏၴာနံ နိတ်ံ ဂစၧတိ။ "ပေႏၴာ ဏ နိတ်မ္"(၅၊၁၊၇၆)။ ဗ်ာခ်ာသုဓာ။ ပါႏၴ (ပု) ပႏၴာနံ ဂစၧတိ။ ပထိန္+အဏ္၊ ေထာမ။]
လမ္း-ခရီး-သြားေသာ၊ သူ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
pantha:ပႏၴ
ဘူ+စု = ဂတိယံ-သြားျခင္း၌။
ပႏၴတိ၊ ပေႏၴတိ၊ ပႏၴယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pantha:ပႏၴ (ပ)
လမ္း။ ခရီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,