Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
panta:a.m.[pa-anta.cf.Sk.prānta] 邊境的,邊際,邊地.-senāsana 邊地的臥坐所 [住所].
パーリ語辞典 水野弘元著
panta:a.m.[pa-anta.cf.Sk.prānta] 辺境の,辺際,辺地.-senāsana 辺地の臥坐所 [住所].
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Panta,【形】遠的,遙遠的,隱退的,獨居的(distant,remote,secluded; solitary)。pantasenāsana,【中】隱退的休息處(a secluded resting place)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
panta: panta(ti)
ပႏၲ(တိ)
[panta+ṇa]
[ပႏၲ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
panta: panta(pu,na)
ပႏၲ(ပု၊န)
[pa+ama+ta.anitthyanto pariyanto,panto ca pacchimantimā.jighaññaṃ carimaṃ pubbaṃ,tvaggaṃ paṭhamamādi so..714-5.sattakaṃ ante.ama gamane,to,anto,anītthī.paripubbo pariyanto,papubbo panto,,ṭī,414-5.pa+anta.pakaṭṭho anto panto,pantadeso.vi,,ṭī.499-.thoma.amara,11,17.byākhyāsudhā.]
[ပ+အမ+တ။ အနိတၳၽေႏၲာ ပရိယေႏၲာ၊ ပေႏၲာ စ ပစၧိမႏၲိမာ။ ဇိဃညံ စရိမံ ပုဗၺံ၊ တြဂၢံ ပဌမမာဒိ ေသာ။ ဓာန္။ ၇၁၄-၅။ သတၱကံ အေႏၲ။ အမ ဂမေန၊ ေတာ၊ အေႏၲာ၊ အနီတၳီ။ ပရိပုေဗၺာ ပရိယေႏၲာ၊ ပပုေဗၺာ ပေႏၲာ၊ ဓာန္၊ဋီ၊၄၁၄-၅။ ပ+အႏၲ။ ပကေ႒ာ အေႏၲာ ပေႏၲာ၊ ပႏၲေဒေသာ။ ဝိ၊ သုတ္နက္၊ဋီ။၄၉၉-သုတ္။ ေထာမ။ အမရ၊ ၁၁၊၁၇။ ဗ်ာခ်ာသုဓာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
panta:[adj.] distant; remote; secluded; solitary pantasenāsana :[nt.] a secluded resting place.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Panta,(adj.) [cp.Epic Sk.prānta edge,margin,border,pra+anta; also BSk.prānta in meaning of Pali,e.g.MVastu III,200; Divy 312 (prānta-śayan-āsana-sevin)] distant,remote,solitary,secluded; only in phrase pantaṁ senāsanaṁ (sayanāsanaṁ) or pantāni senāsanāni “solitary bed & chair” M.I,17,30; A.I,60; II,137; III,103; V,10,202; Sn.72 (cp.Nd2 93),338,960 (°amhi sayanāsane),969 (sayanamhi pante); Dh.185 (=vivitta DhA.III,238); Ud.43 (so read for patthañ); J.III,524 (°amhi sayanāsane); Vism.73 (panta-senāsane rata); SnA 263 (v.l.pattha).

--sena (adj.) one who has his resting place far away from men,Ep.of the Buddha M.I,386.(Page 412)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PANTA:[a] khoảng cách,xa xăm,ẩn dật,thanh vắng --senāsana [nt] nơi an nghỉ thanh vắng,cô tịch
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
panta:vắng vẻ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
panta:ပႏၲ(ပု၊န)
[ပ+အမ+တ။ အနိတၳၽေႏၲာ ပရိယေႏၲာ၊ ပေႏၲာ စ ပစၧိမႏၲိမာ။ ဇိဃညံ စရိမံ ပုဗၺံ၊ တြဂၢံ ပဌမမာဒိ ေသာ။ ဓာန္။ ၇၁၄-၅။ သတၱကံ အေႏၲ။ အမ ဂမေန၊ ေတာ၊ အေႏၲာ၊ အနီတၳီ။ ပရိပုေဗၺာ ပရိယေႏၲာ၊ ပပုေဗၺာ ပေႏၲာ၊ ဓာန္၊ဋီ၊၄၁၄-၅။ ပ+အႏၲ။ ပကေ႒ာ အေႏၲာ ပေႏၲာ၊ ပႏၲေဒေသာ။ ဝိ၊ သုတ္နက္၊ဋီ။၄၉၉-သုတ္။ ေထာမ။ အမရ၊ ၁၁၊၁၇။ ဗ်ာခ်ာသုဓာ။]
အဆုံး၊ အစြန္အဖ်ား၊ ေနာက္ဖ်ား။ ပႏၲေသန-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
panta:ပႏၲ(တိ)
[ပႏၲ+ဏ]
(လူတို႔ ေနရာ၏)-အဆုံး-အစြန္အဖ်ား-ေနရာ၌ တည္ရွိေသာ။ (က) လူတို႔ေနရာႏွင့္ ေဝးကြာေသာ (ေက်ာင္း)။ (ခ) အသံတိတ္ဆိတ္-ဆိတ္ၿငိမ္-ေသာ (ေက်ာင္း)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
panta:ပႏၲ (တိ) (ပ+အႏၲ)
အစြန္ျဖစ္ေသာ။ အစြန္အနားျဖစ္ေသာ။ ဆြမ္းခံရြာမွ ေဝးေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,