Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pallaṅka:m.[pari-aṅka.cf.BSk.paryaṅka] 牀座,椅子,寢臺,(乘坐物之一)木轎竹轎; 跏蚨.pallaṅkaṃ ābhujati,pallaṅkena nisīdati 跏蚨而坐,結跏蚨坐,坐跏蚨.
パーリ語辞典 水野弘元著
pallaṅka:m.[pari-aṅka.cf.BSk.paryaṅka] 牀座,椅子,寝台,かご; 跏蚨.pallaṅkaṃ ābhujati,pallaṅkena nisīdati 跏蚨して坐す,結跏蚨坐す,跏蚨を組む.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pallaṅka,【陽】 沙發,長椅,盤腿坐。(p217)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pallaṅka,(pari遍+aṅka膝;cp.Class Sk.palyaṅka & Māgadhī paliyaṅka),【陽】1.盤腿坐(跏趺坐)( sitting cross-legged,in Instr.pallaṅkena upon the hams S.I,124,144)。pallaṅkaṁ ābhujati(梵語 paryavkam ābhujya)﹐結跏趺(彎跏趺),疊足盤坐(“to bend (the legs) in crosswise”;ābhujati︰結、彎、組)。跏,為「加」之別寫;趺,是腳背。諸坐法中,結跏趺坐最安穩而不易疲倦。疊一足在另一足之上為半跏趺坐;疊兩足為全跏趺坐。2.床座、轎(肩輿),英語palankeen或palanquin。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
pallaṅka: 交叉雙腿坐(結跏趺座)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pallaṅka:[m.] a sofa; a coach; a cross-legged sitting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pallaṅka,[pary+aṅka,cp.Class Sk.palyaṅka & Māgadhī paliyaṅka] 1.sitting cross-legged,in Instr.pallaṅkena upon the hams S.I,124,144; and in phrase pallaṅkaṁ ābhujati “to bend (the legs) in crosswise” D.I,71; M.I,56; A.III,320; J.I,17,71; Ps.I,176; Pug.68; Miln.289; DhA.II,201.-- This phrase is expld at Vism.271 and VbhA.368 as “samantato ūru-baddh’āsanaṁ bandhati.” -- 2.a divan,sofa,couch Vin.II,163,170 (cp.Vin.Texts III,209,which is to be corrected after Dial.I.12); D.I,7; S.I,95; J.I,268; IV,396; V,161; Vv 311; Pv.II,127; III,32; DhA.I,19; PvA.189,219.(Page 442)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PALLAṄKA:[m] ghế dài,chỗ nằm,sự ngồi tréo chân
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pallaṅka:ngồi kiết già,thế ngồi kiết già hoặc bán già
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pallaṅka:ပလႅကၤ (ပ) (ပလိ=ပရိ+အကၤ)
ထက္ဝယ္။ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြေနျခင္း။ ေညာင္ေစာင္း။ ေညာင္ေစာင္းအင္းပ်ဥ္။ သားရဲ႐ုပ္အေျခရွိေသာ အင္းပ်ဥ္။ ခုတင္။ ပလႅင္။
အာကာေသ ပလႅေကၤန နိသီဒိတြာ၊ ေကာင္းကင္၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြေန၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,