Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
palāsa:① m.n.[Sk.palāśa] パラーサ(palāsa)樹,蘇芳樹; palāsa鹿; 樹葉.-patta palāsa的葉.② = paḷāsa m.[cf.BSk.pradāśa] 惱,惱害.
パーリ語辞典 水野弘元著
palāsa:① m.n.[Sk.palāśa] パラ一サ樹,蘇芳樹; パラ一サ鹿; 樹葉.-patta パラ一サの葉.② = paḷāsa m.[cf.BSk.pradāśa] 悩,悩害.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Palāsa,【陽】 葉,樹葉,惡意,怨恨。 ~sāda,【形】 吃樹葉的。 【陽】 犀牛。(p216)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Palāsa,2﹐Paḷāsa,【形】惡意,怨恨(unmercifulness,malice,spite)。apaḷāsa﹐無惡意,慈憫(mercifulness)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Palāsa,1(Vedic palāwa),【陽】【中】1.緊叔迦樹、堅叔迦樹、緊祝迦樹,意譯赤色花樹或肉色花樹(the tree Butea frondosa or Judas tree,印度婆羅門教的聖樹。屬豆科之巨木,樹高四十尺至百尺,葉為羽狀復葉,頗大,小葉約長五、六寸,無毛;花呈房狀花序,色橙紅,可煉制黃色或赤色染料,種子榨油則可作殺蟲劑,多分布於印度北部喜馬拉雅山至南方的斯裏蘭卡,以及緬甸。)2.樹葉(a leaf; collectively (nt.) foliage)。palāsāda,【形】吃樹葉的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
palāsa:[m.] leaf; foliage; malice; spite.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Palāsa,2 & (more commonly) Paḷāsa [according to Trenckner,Notes 83,from ras,but BSk.pradāśa points to pa+ dāśa=dāsa “enemy” this form evidently a Sanskritisation] unmercifulness,malice,spite.Its nearest synonym is yuga-ggāha (so Vbh.357; Pug.18,where yuddhaggāha is read; J.III,259; VvA.71); it is often combd with macchera (Vv 155) and makkha (Miln.289).‹-› M.I,15,36,488; A.I,79; J.II,198; Vbh.357; Pug.18 (+paḷāsāyanā,etc.).--apaḷāsa mercifulness M.I,44.(Page 440)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Palāsa,1 (m.& nt.) [Vedic palāśa] 1.the tree Butea frondosa or Judas tree J.III,23 (in Palāsa Jātaka).-- 2.a leaf; collectively (nt.) foliage,pl.(nt.) leaves S.II,178; J.I,120 (nt.); III,210,344; PvA.63 (°antare; so read for pās’antare),113 (ghana°),191 (sāli°).puppha° blossoms & leaves DhA.I,75; sākhā° branches & leaves M.I,111; J.I,164; Miln.254; paṇḍu° a sear leaf Vin.I,96; III,47; IV,217; bahala° (adj.) thick with leaves J.I,57.--palāsāni (pl.) leaves J.III,185 (=palāsapaṇṇāni C.); PvA.192 (=bhūsāni).(Page 440)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PALĀSA:[m] lá,tờ,sự tinh ranh,sự ác ý,sự thù oán --sāda [a] ăn lá cây [m] con tầy (có một sừng)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
palāsa:sự ác hiểm,sự hiểm độc
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
palāsa:ပလာသ (ပ)
အၿပိဳင္ျပဳျခင္း။ အင္တူျပဳျခင္း။ အဖ်င္းမူျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
palāsa:ပလာသ (န)
အရြက္ေရာ္။ ရြက္ရင့္။ ေပါက္ဖက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
palāsa:ပလာသ (ပ)
ေပါက္ပင္။Batea Frondosa

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,