Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pakkhikabhatta: pakkhikabhatta(na)
ပကၡိကဘတၱ(န)
[pakkhika+bhatta]
[ပကၡိက+ဘတၱ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pakkhikabhatta:[nt.] food given once a fortnight.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pakkhikabhatta:từ gọi các bữa ăn do cư sĩ cúng dường vào bốn ngày bát quan truyền thống là ,,mùng năm và mùng tám + (cullavagga)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pakkhikabhatta:ပကၡိကဘတၱ(န)
[ပကၡိက+ဘတၱ]
ပကၡိကဘတ္၊ ပကၡရက္တို႔၌ ေပးလွဴအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ တပကၡ-၁၅-ရက္-တစ္ႀကိမ္ ေပးလွဴအပ္ေသာ ဆြမ္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pakkhikabhatta:ပကၡိက-ဘတၱ (န)
လဆန္းပကၡ လဆုတ္ပကၡ၌ လွဴအပ္ေသာ ဆြမ္း။ လခြဲတစ္ႀကိမ္လွဴအပ္ေသာ ဆြမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,