Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pakkhika:a.[= pakkhiya,Sk.pakṣya] 半(個)月的,徒黨(宗徒黨派)的.n.[-bhatta] 半月食,月分食,十五日食.cf.pakkha.
パーリ語辞典 水野弘元著
pakkhika:a.[=pakkhiya,Sk.pakṣya] 半月の,徒党の.n.[-bhatta] 半月食,月分食,十五日食.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pakkhika,【形】 屬於派系的,偏袒的,半個月份的。 ~bhatta,【中】 半個月才給一次的食物。(p186)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pakkhika,【形】派系的,偏袒的,半個月份的。pakkhikabhatta,【中】半個月才給一次的食物。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pakkhika: pakkhika(ti)
ပကၡိက(တိ)
[pakkha+ika.]ika] amarhi.]
[ပကၡ+ဣက။ 'ဣက' အနက္မရွိ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pakkhika: pakkhika(ti)
ပကၡိက(တိ)
[pakkha(1)+ika]
[ပကၡ(၁)+ဣက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pakkhika:[adj.] belonging to a faction; siding with; fortnightly.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pakkhika,(adj.) [for pakkhiya=Ved.pakṣya of pakkha1 3] 1.belonging or referring to the (2) lunar fortnights,fortnightly,for a fortnight or in the (specified) fortnight of the month (cp.Vin.Texts III,220).As one special provision of food mentioned in enumn of five bhojanāni,viz.niccabhatta,salākabhatta,pakkhika,uposathika,pāṭipadika,Vin.I,58=II.175; IV,75; J.II,210; Vism.66.-- 2.(cp.pakkha 2 & pakkhin 2) contributing to,leading to,associated with,siding with (-°) Vism.130,in phrase vighāta° anibbāna-saṁvattanika associated with destruction,etc.M.I,115; DhsA.382.Also in mūga° leading to deafness J.I,45 (V.254).‹-› DhA.I,82 (paramattha-sacca°).(Page 381)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAKKHIKA:[a] thuộc về một phần,ở một phía,thuộc về nửa tháng --bhatta [nt] vật thực dâng cúng trong nửa tháng một lần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pakkhika:ပကၡိက(တိ)
[ပကၡ(၁)+ဣက]
(၁) အသင္းအပင္း၌-ျဖစ္ေသာ-ပါဝင္ေသာ။ (၂) ပကၡရက္တို႔၌ ေပးလွဴအပ္ေသာ၊ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားအပ္ေသာ ၅-ရက္,၈-ရက္,၁၄-ရက္,၁၅-ရက္ ေန႔တို႔၌ ေပးလွဴအပ္ေသာ၊ တပကၡ-၁၅ရက္-တစ္ႀကိမ္ေပးလွဴအပ္ေသာ (ဆြမ္း)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pakkhika:ပကၡိက(တိ)
[ပကၡ+ဣက။ 'ဣက' အနက္မရွိ။]
ဆြံ႕ေသာ၊ ေျခမသန္စြမ္းေသာ၊ မထႏိုင္ မသြားႏိုင္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pakkhika:ပကၡိက (တိ) (ပကၡ+ဣက)
လခြဲျဖစ္ေသာ။ အဖို႔ျဖစ္ေသာ။ အသင္းအပင္းျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,