Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pakkhī,【陽】 鳥,有翼的。(p186)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pakkhī,【陽】鳥,有翼的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pakkhī: pakkhī(pu)
ပကၡီ(ပု)
[pakkhī+ka.ka-pakhye.,pañcikā,4.4va.,sya,4.4va.]
[ပကၡီ+က။ က-ပစၥည္းကိုေခ်။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊၄။၄ဝ။ ေမာဂ္၊သ်၊၄။၄ဝ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pakkhī: pakkhī(pu)
ပကၡီ(ပု)
[pakkha+ī.vihaṅgo vihago pakkhī..624.pakkhayuttatāya pakkhī.,ṭī.624.pakkho assa atthīti pakkhī,sakuṇo.rū,ṭī.154.(pa-saṃ)]
[ပကၡ+ဤ။ ဝိဟေဂၤါ ဝိဟေဂါ ပကၡီ။ ဓာန္။၆၂၄။ ပကၡယုတၱတာယ ပကၡီ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၄။ပေကၡာ အႆ အတၳီတိ ပကၡီ၊ သကုေဏာ။ ႐ူ၊ဋီ။၁၅၄။ (ပကၸိန္-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pakkhī:[m.] a bird; the winged one.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pakkhī:A bird
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAKKHĪ:[m] con chim,loại có cánh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pakkhī:loài chim
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pakkhī:ပကၡီ(ပု)
[ပကၡ+ဤ။ ဝိဟေဂၤါ ဝိဟေဂါ ပကၡီ။ ဓာန္။၆၂၄။ ပကၡယုတၱတာယ ပကၡီ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၄။ပေကၡာ အႆ အတၳီတိ ပကၡီ၊ သကုေဏာ။ ႐ူ၊ဋီ။၁၅၄။ (ပကၸိန္-သံ)]
(၁) ငွက္၊ ငွက္သတၱဝါ။ (တိ) (၂) အေတာင္ရွိေသာ၊ အေတာင္ေကာင္းေသာ။ (၃) အဖို႔အစိတ္-အဖို႔အစု-ရွိေသာ၊ အေပါင္းျဖစ္ေသာ။ ပကၡိဟတ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pakkhī:ပကၡီ(ပု)
[ပကၡီ+က။ က-ပစၥည္းကိုေခ်။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊၄။၄ဝ။ ေမာဂ္၊သ်၊၄။၄ဝ။]
ငွက္ႏွင့္တူေသာအရာ၊ ငွက္႐ုပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pakkhī:ပကၡီ (ပ)
ငွက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pakkhī:ပကၡီ (တိ) (ပကၡ+ဤ)
အေတာင္ ရွိေသာ။ အသင္းအပင္း ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,