Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pakkamati:[Sk.prakramati<kram] 出發(depart),(向著~)前進(step forward),超越過標靶,沒有射中標靶(go beyond in archery,overshoot the mark,miss the aim).aor.pakkāmi (pakkami 的替代),pakkamuṃ,pakkamiṃsu; opt.pakkame; pp.pakkanta.
パーリ語辞典 水野弘元著
pakkamati:[Sk.prakramati<kram] 出発す,進む,的をすぎる.aor.pakkāmi (pakkami の代り),pakkamuṃ,pakkamiṃsu; opt.pakkame; pp.pakkanta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pakkamati,(pa + kam + a),向前走,走開。 【過】 pakkami。 【過分】pakkanta。 【現分】 pakkamanta。 【獨】 pakkamitvā。(p185)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pakkamati,(pa+kam(梵kram)超越+a),向前走,走開。【過】pakkami。【過分】pakkanta。【現分】pakkamanta。【獨】pakkamitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pakkamati: pakkamati(kri)
ပကၠမတိ(ႀကိ)
[pa+kamu+a+ti]
[ပ+ကမု+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pakkamati:[pa + kam + a] steps forward; goes away.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pakkamati,[Ved.prakramati,pra+kram] 1.to step forward,set out,go on,go away,go forth M.I,105; Pug.58; DA.I,94; PvA.13.-- pret.3 sg.pakkāmi S.I,92,120; Sn.pp.93,124; PvA.5 (uṭṭhāy’āsanā),19 (id.); 3rd pl.pakkamuṁ Sn.1010,and pakkamiṁsu S.I,199.-- pp.pakkanta (q.v.).-- 2.to go beyond (in archery),to overshoot the mark,miss the aim Miln.250.(Page 380)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pakkamati:To set out,start; to depart,go away
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAKKAMATI:(pa+kam+a) đi xa,bước về phía trước [aor] pakkami [pp] pakkanta [prp] pakkamanta [abs] pakkamitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pakkamati:đi đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pakkamati:ပကၠမတိ(ႀကိ)
[ပ+ကမု+အ+တိ]
(၁) (က) သြား၏၊ ဖဲသြား၏၊ အရပ္တစ္ပါးသို႔သြား၏။ (ခ) ထြက္ေျပး၏၊ (ဂ) စြန္႔ပစ္သြား၏။ (ဃ) ကင္းေပ်ာက္၏။ (၂) ႏိုင္ထက္ကလူ-ျပဳမူ-အားထုတ္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pakkamati:ပ-ကၠမတိ (ပ√ကမ္)
ဖဲ၏။ ဖဲသြား၏။ ႂကြသြား၏။ ခြာသြား၏။ အရပ္တစ္ပါးသို႔ သြား၏။
စာရိကံ ပကၠမိႆတိ၊ ေဒသစာရီႂကြခ်ီလတၱံ႕။ ပဒကၡိဏံ ကတြာ ပကၠာမိ၊ လက္်ာရစ္လည္ျခင္းကို ျပဳ၍ သြားေလ၏။ ပတၳနံ ကတြာ ပကၠာမိ၊ ဆုေတာင္းျခင္းကို ျပဳ၍ ဖဲေလ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,