Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pakiṇṇaka:a.[Sk.prakīrṇaka] 種種的,雜多的,雜論.-kathā 雜論.-cetasika 雜心所.-mātikā 特殊論母.-vinicchaya 雜決定.
パーリ語辞典 水野弘元著
pakiṇṇaka:a.[Sk.prakīrṇaka] 種々の,雑多の,雑論.-kathā 雑論.-cetasika 雑心所.-mātikā 特殊論母.-vinicchaya 雑決定.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pakiṇṇaka,【形】 到處散布的,各種的。(p185)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pakiṇṇaka,【形】到處散布的,各種的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pakiṇṇaka: pakiṇṇaka(ti)
ပကိဏၰက(တိ)
[pakiṇṇa+ka]
[ပကိဏၰ+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pakiṇṇaka:[adj.] scattered about; miscellaneous.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pakiṇṇaka,(adj.) [pa+kiṇṇa (pp.of kirati)+ka] scattered about; fig.miscellaneous,particular,opp.to sādhāraṇa KhA 74; cp.Cpd.13,952; Vism.175 (°kathā); 317 sq.(id.).-- As Np.name of the xivth book of the Jātakas.(Page 379)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAKIṆṆAKA:[a] linh tinh,rời rạc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pakiṇṇaka:linh linh,tạp loại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pakiṇṇaka:ပကိဏၰက(တိ)
[ပကိဏၰ+က]
ၿပိဳးႁပြမ္းေသာ၊ ေရာႁပြမ္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pakiṇṇaka:ပကိဏၰ-က (တိ)
ၿပိဳးႁပြမ္းေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,