Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pakāsanīyakamma: pakāsanīyakamma(na)
ပကာသနီယကမၼ(န)
[pakāsanīya+kamma]
[ပကာသနီယ+ကမၼ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pakāsanīyakamma:loại tăng sự xử phạt vị tỳ khưu có hành động báng bổ tam bảo phải cần tứ tác bạch tuyên ngôn giữa tăng chúng và sau đó thông báo rộng rãi đến quần chúng để tăng đoàn không còn chịu trách nhiệm về đương sự nữa chẳng hạn trường hợp tỳ khưu đề bà đạt đa,ngài xá lợi phất là vị đầu tiên thực hiện tăng sự này
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pakāsanīyakamma:ပကာသနီယကမၼ(န)
[ပကာသနီယ+ကမၼ]
ပကာသနီယကံ၊ ထင္စြာ ျပအပ္ေသာ ကံ၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အမူအက်င့္ကို ထင္ရွားေအာင္ျပရေသာကံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pakāsanīyakamma:ပကာသနီယ-ကမၼ (န)
ထင္စြာျပဳရာေသာ အမႈ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,