Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pakāra:m.[Sk.prakāra] 種類,品類,方法,準備.
パーリ語辞典 水野弘元著
pakāra:m.[Sk.prakāra] 種類,品類,方法,準備.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pakāra,【陽】 模式,方法,樣子,方法。(p184)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pakāra,【陽】種類,模式,方法,樣子。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
pakāra: 方法、種類
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pakāra: pakāra(pu,na)
ပကာရ(ပု၊န)
[pa+kara+ṇa]
[ပ+ကရ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pakāra: pakāra(pu)
ပကာရ(ပု)
[pa+kāra]
[ပ+ကာရ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pakāra:[m.] mode; method; manner; way.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pakāra,[pa+kṛ, cp.last; but Sk.prakāra “similarity”] 1.make-up,getting up,fixing,arrangement,preparation,mode,way,manner J.II,222; DA.I,132; PvA.26,109,123,135,178,199; Sdhp.94,466.-- 2.ingredient,flavour,way of making (a food) tasty Sn.241 (kathappakāro tava āmagandho); Miln.63.-- 3.(-°) of a kind,by way of,in nānā° (adj.) various,manifold J.I,52 (sakuṇā),278 (phalāni); PvA.50; vutta° as said,the said Vism.42,44; PvA.136.(Page 379)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAKĀRA:[m] kiểu,phương pháp,tư cách,đường lối
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pakāra:ပကာရ(ပု)
[ပ+ကာရ]
ပ-အကၡရာ၊ ပ-သဒၵါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pakāra:ပကာရ(ပု၊န)
[ပ+ကရ+ဏ]
(၁) အျခင္းအရာ။ (၂) အျပား၊ အထူးအျပား၊ အထူးထူး အျပားျပား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ။ (၃) အတူ၊ အလားတူ။ မ႑ပပၸကာရ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pakāra:ပ-ကာရ (ပ√ကရ္+ဏ)
အျပား။ အထူးအျပား။ အျခင္းအရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,