Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pajjota:m.[cf.Sk.pradyota] 燈火,燈光,光,光明.-kara 光的作者(作光者),(身)變成光明者.
パーリ語辞典 水野弘元著
pajjota:m.[cf.Sk.pradyota] 燈火,燈光,光,光明.-kara 光の作者,光明となる者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pajjota,【陽】 燈,光,光彩。(p189)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pajjota,【陽】燈,光,光彩。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pajjota: pajjota(pu)
ပေဇၨာတ(ပု)
[pa+juta+ṇa.dīpo padīpo pajjoto..316.juti dittiyaṃ,bhūvādi,ṇo.,ṭī.316.(pradyota-saṃ)]
[ပ+ဇုတ+ဏ။ ဒီေပါ ပဒီေပါ ပေဇၨာေတာ။ ဓာန္။၃၁၆။ ဇုတိ ဒိတၱိယံ၊ ဘူဝါဒိ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၆။ (ျပေဒ်ာတ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pajjota:[m.] a lamp; a light; lustre.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pajjota,[cp.Ved.pradyota,pra+dyut] light,lustre,splendour,a lamp S.I,15,47; A.II,140; Sn.349; Pug.25; Sdhp.590.-- telapajjota an oil lamp Vin.I,16=D.I,85= A.I,56 ≈; Sn.p.15.-- dhammapajjota the lamp of the Dhamma Miln.21.paññā-pajjota the torch of knowledge Dhs.16,20,292,555; VbhA.115.pajjotassa nibbānaṁ the extinguishing of the lamp D.II,157; S.I,159; A.IV,3.(Page 387)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Pajjota:1.PajjotaSee Canndappajjota.

2.PajjotaA tank near Kāsapabbata,built by Dutthagāmanī.Near it was the city of Pajjotanagara.Mhv.xxv.51; M.i.346.

1.Pajjota SuttaThe four splendours:of the moon,the sun,fire,and wisdom.A.ii.140.

2.Pajjota SuttaThe four things that give light:the sun,the moon,fire,and the Buddha,the Buddha being the best.S.i.15.

3.Pajjota SuttaA series of questions asked by a deva,and the Buddha’s answers; the first being on radiance wisdom gives radiance to all the world.S.i.44.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAJJOTA:[m] cây đèn,ánh sáng,bóng láng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pajjota:đèn; paññā pajjota tuệ như ánh đèn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pajjota:ပေဇၨာတ(ပု)
[ပ+ဇုတ+ဏ။ ဒီေပါ ပဒီေပါ ပေဇၨာေတာ။ ဓာန္။၃၁၆။ ဇုတိ ဒိတၱိယံ၊ ဘူဝါဒိ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၆။ (ျပေဒ်ာတ-သံ)]
(၁) အလင္းေရာင္၊ အေရာင္အလင္း။ (၂) ဆီမီး၊ ဆီမီးလွ်ံ။ (၃) စ႑ပေဇၨာတမင္း။ (တိ) (၄) ထြန္းလင္း-ေတာက္ပ-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pajjota:ပ-ေဇၨာတ (ပ) (ပ√ဇုတ္+ဏ)
ေတာက္ပျခင္း။ ထြန္းပျခင္း။ ဆီမီး။ မီးလွ်ံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,