Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pajjhāyati:[pa-jhāyati ②] 燃燒,燒盡,消滅,悲傷憂愁 [也簡略寫成 pajjhāti] ppr.pajjhāyanta.
パーリ語辞典 水野弘元著
pajjhāyati:[pa-jhāyati ②] 燃焼す,焼尽す,消滅す,悲しみうれう[略して pajjhāti とも書く] ppr.pajjhāyanta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pajjhāyati,(pa + jhā + ya),悲痛不堪,懊悔不堪,深思。 【過】 ~āyi。 【現分】 ~yanta。(p189)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pajjhāyati,(pa+jhā+ya),悲痛不堪,懊悔不堪,深思。【過】pajjhāyi。【現分】pajjhāyanta。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pajjhāyati: pajjhāyati(kri)
ပဇၩာယတိ(ႀကိ)
[pa+cye+a+ti.nīti,dhā.49,5va.(pradhyāyati-saṃ)]
[ပ+ေစ်+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၄၉၊၅ဝ။ (ျပဓ်ာယတိ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pajjhāyati:[pa + jhā + ya] overcomes with grief or remorses; ponders over.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pajjhāyati,[pa+jhāyati2] to be in flames,to waste,decay,dry up; fig.to be consumed or overcome with grief,disappointment or remorse Vin.III,19; IV,5; A.II,214,216; III,57; J.III,534 (pajjhāti metri causa; C=anusocati)=Miln.5.-- ppr.pajjhāyanto downcast,in formula tuṇhībhūto maṅkubhūto pattakkhandho adhomukho p.M.I,132,258 and passim.(Page 387)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAJJHĀYATI:(pa+jha+ya) vượt qua sự buồn rầu hay đau khổ,suy xét kỹ lại [aor] --āyi [prp] --yanta
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pajjhāyati:ပဇၩာယတိ(ႀကိ)
[ပ+ေစ်+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၄၉၊၅ဝ။ (ျပဓ်ာယတိ-သံ)]
(၁) ၾကံ၏၊ ၾကံစည္-စဉ္းစား-၏။ (က) အထူးထူး အျပားျပား ၾကံစည္၏။ (ခ) ျပင္းထန္-လြန္ကဲ-စြာ ၾကံစည္၏။ (ဂ) အဖန္ဖန္-အထပ္ထပ္-ၾကံစည္၏။ (ဃ) ၾကံစည္-ၾကည္႐ႈ-၏။ (၂) ၾကံမႈိင္-ပူေဆြး-၏။ (က) ပင္ပန္း-ႏြမ္းနယ္-၏။ (ခ) ငိုေႂကြး၏။ (၃) ေတာက္ေလာင္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pajjhāyati:ပ-ဇၩာယတိ (ပ√ေဈ)
ၾကံမႈိင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,