Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pajja:① m.[cf.Sk.padya] 道,路.② a.n.[cf.Sk.pādya] 足的,塗足的油.-udaka 洗足的水.
パーリ語辞典 水野弘元著
pajja:①m.[cf.Sk.padya] 道,路.②a.n.[cf.Sk.pādya] 足の,足に塗る油.-udaka 洗足の水.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pajja,【中】 1.詩,韻文。 2.對腳有益的。 【陽】 道路,路徑。 ~banda,【陽】詩。(p189)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pajja,2 (cp.Sk.padya & pādya belonging to the feet),對腳有益的(foot-oil,foot-salve(=pādabbhañjana))。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pajja,1 (cp.Sk.padya) 【陽】道路,路徑(a path,road Sn.514; DA.I,262.)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pajja,【中】1.詩,韻文。2.。pajjabanda,【陽】詩。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pajja: pajja(ti)
ပဇၨ(တိ)
[pada+ṇya.padassa hitaṃ pajjaṃ,ā gantvādayo pajjapariyantā satta saddā tīsu liṅgesu.,ṭī.425.pāda+ṇya.pādānaṃ hitaṃ pajjaṃ telaṃ.rū.378.(pādya-saṃ)]
[ပဒ+ဏ်။ ပဒႆ ဟိတံ ပဇၨံ၊ အာ ဂႏ႖ာဒေယာ ပဇၨပရိယႏၲာ သတၱ သဒၵါ တီသု လိေဂၤသု။ ဓာန္၊ဋီ။၄၂၅။ပါဒ+ဏ်။ ပါဒါနံ ဟိတံ ပဇၨံ ေတလံ။႐ူ။၃၇၈။(ပါဒ်-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pajja: pajja(pu)
ပဇၨ(ပု)
[pada+a.pada gatiyaṃ,a,dassa jo,dvittaṃ,pajjo.,ṭī.19va.pada+ṇya.padagatimhi,pajjanīyaṃ pajjaṃ gāthā.rū.556.(-nirutti.78va.nīti,dhā.227.(padyaç padyā-saṃ)]
[ပဒ+အ။ ပဒ ဂတိယံ၊ အ၊ ဒႆ ေဇာ၊ ဒြိတၱံ၊ ပေဇၨာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉ဝ။ ပဒ+ဏ်။ ပဒဂတိမွိ၊ ပဇၨနီယံ ပဇၨံ ဂါထာ။ ႐ူ။၅၅၆။ (-နိ႐ုတၱိ။၇၈ဝ။ နီတိ၊ဓာ။၂၂၇။ (ပဒ်,ပဒ်ာ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pajja:[nt.] 1.a verse; a poem; 2.something good for feet.(m.) road; path.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pajja,2 (nt.) [cp.Sk.padya & pādya belonging to the feet,Lat.acupedius swift-footed; Gr.pezόs foot-soldier,see also pattika1] foot-oil,foot-salve Vin.I,205; D.II,240; J.III,120; IV,396; V,376 (=pādabbhañjana C.).(Page 387)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pajja,1 [cp.Sk.padya] a path,road Sn.514; DA.I,262.(Page 387)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAJJA:[nt] một câu thi,một bài thi,cái chi làm êm chân [m] con đường đi
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pajja:loại dầu bôi dùng trị bệnh nứt nẻ ở chân
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pajja:ပဇၨ(ပု)
[ပဒ+အ။ ပဒ ဂတိယံ၊ အ၊ ဒႆ ေဇာ၊ ဒြိတၱံ၊ ပေဇၨာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉ဝ။ ပဒ+ဏ်။ ပဒဂတိမွိ၊ ပဇၨနီယံ ပဇၨံ ဂါထာ။ ႐ူ။၅၅၆။ (-နိ႐ုတၱိ။၇၈ဝ။ နီတိ၊ဓာ။၂၂၇။ (ပဒ်,ပဒ်ာ-သံ)]
(၁) (က) လမ္း၊ ခရီး။ (ခ) လမ္း၊ လမ္းစဉ္၊ က်င့္စဉ္။ (န) (၂) ဂါထာ၊ ကဗ်ာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pajja:ပဇၨ(တိ)
[ပဒ+ဏ်။ ပဒႆ ဟိတံ ပဇၨံ၊ အာ ဂႏ႖ာဒေယာ ပဇၨပရိယႏၲာ သတၱ သဒၵါ တီသု လိေဂၤသု။ ဓာန္၊ဋီ။၄၂၅။ပါဒ+ဏ်။ ပါဒါနံ ဟိတံ ပဇၨံ ေတလံ။႐ူ။၃၇၈။(ပါဒ်-သံ)]
(က) ေျခနယ္ဆီ၊ ေျခကို ႏွိပ္နယ္ သုတ္လိမ္းေၾကာင္းဆီ။ (ခ) ေျခလိမ္းေဆး။ (ဂ) ေျခေဆးေရ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pajja:ပဇၨ (တိ)
သိရာေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pajja:ပဇၨ (န) (√ပဒ္+ဏ်)
ေျခသုတ္ပုဆိုး။ ေျခနယ္ဆီ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pajja:ပဇၨ (န) (√ပဒ္+ယ)
ဂါထာ။ ခရီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,