Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pajāyati:[pa-jāyati<jan] 被生,被造.
パーリ語辞典 水野弘元著
pajāyati:[pa-jāyati<jan] 生れる,造られる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pajāyati,(pa + jan + ya),出生,生產。 【過】 pajāyi。(p189)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pajāyati,(pa+jan+ya),出生,生產。【過】pajāyi。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pajāyati: pajāyati(kri)
ပဇာယတိ(ႀကိ)
[pa+jana (janī)+ya+ti.rū.511.nīti,dhā.233.]
[ပ+ဇန (ဇနီ)+ယ+တိ။ ႐ူ။၅၁၁။နီတိ၊ဓာ။၂၃၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pajāyati:[pa + jan + ya] is born or produced.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pajāyati,[pa+jāyati] to be born or produced J.V,386; VI,14.(Page 387)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAJĀYATI:(pa+jan+ya) đựợc sanh ra hay sản xuất [aor] --payāji --na [nt] sự sanh ra,có sinh mạng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pajāyati:ပဇာယတိ(ႀကိ)
[ပ+ဇန (ဇနီ)+ယ+တိ။ ႐ူ။၅၁၁။နီတိ၊ဓာ။၂၃၃။]
ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ေပၚ-ေပါက္ပြါး-ေမြးဖြား-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pajāyati:ပဇာယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,