Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pajā:f.[Sk.prajā<pra-jan] 人們(beings),世代(generation),子孫(offspring),人類(mankind).
パーリ語辞典 水野弘元著
pajā:f.[Sk.prajā<pra-jan] 人々.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
pajā:原:人人 訂正:後代;子孫;人們 頁碼:第156頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pajā,【陰】 後裔,子孫,世代,人類。 ~pati,【陽】 波阇波提,造物主。(p189)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pajā,【陰】後裔,子孫,世代,人類。Pajāpati,【陽】波闍波提(佛教第一個比丘尼,世尊的姨母),造物主。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pajā: pajā(thī)
ပဇာ(ထီ)
[pa+janī+kvī+ā.jīvo pāṇī pajā jantu.jano loko tathāgato..93.satte tu atraje pajā..1va52.pakārena jā tattā pajā..ṭī.93.pa-pubbo janī pātubhāve,kvi.pakārena jātattā pajā.sūci.nīti,pada.88-.(prajā-saṃ)]
[ပ+ဇနီ+ကြီ+အာ။ ဇီေဝါ ပါဏီ ပဇာ ဇႏၲဳ။ ဇေနာ ေလာေကာ တထာဂေတာ။ ဓာန္။၉၃။သေတၱ တု အၾတေဇ ပဇာ။ ဓာန္။၁ဝ၅၂။ ပကာေရန ဇာ တတၱာ ပဇာ။ ဓာန္။ဋီ။၉၃။ပ-ပုေဗၺာ ဇနီ ပါတုဘာေဝ၊ ကြိ။ ပကာေရန ဇာတတၱာ ပဇာ။ သူစိ။ နီတိ၊ပဒ။၈၈-လည္းၾကည့္။ (ျပဇာ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pajā:[f.] progeny; offspring; generation; mankind.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pajā,(f.) [Ved.prajā,pra+jan] progeny,offspring,generation,beings,men,world (of men),mankind (cp.use of Bibl.Gr.gέnnhma in same meaning) D.II,55; S.V,346,362 sq.; A.II,75 sq.; IV,290; V,232 sq.,253 sq.; Sn.298,545,654,684,776,936,1104 (=sattā Nd2 377); Dh.28,85,254,343 (=sattā DhA.IV,49); Nd1 47,292; Pv.II,117; IV,334; Pug.57; Vism.223 (=pajāyana-vasena sattā); DhA.I,174; PvA.150,161.-- Very freq.in formula sassamana-brāhmaṇī pajā “this world with its samaṇas and brāhmans” D.I,250; S.I,160,168,207; II,170; III,28,59; IV,158; V,204,352; A.II,130; V,204; Sn.p.15; It.121 etc.(Page 387)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pajā:Progeny,descendants,race,family; creature,living being; people; mankind
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAJĀ:[f] tổ tiên,dòng giống,con cháu,nhân loại --pati [m] tạo hóa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pajā:hội chúng,quần sanh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pajā:ပဇာ(ထီ)
[ပ+ဇနီ+ကြီ+အာ။ ဇီေဝါ ပါဏီ ပဇာ ဇႏၲဳ။ ဇေနာ ေလာေကာ တထာဂေတာ။ ဓာန္။၉၃။သေတၱ တု အၾတေဇ ပဇာ။ ဓာန္။၁ဝ၅၂။ ပကာေရန ဇာ တတၱာ ပဇာ။ ဓာန္။ဋီ။၉၃။ပ-ပုေဗၺာ ဇနီ ပါတုဘာေဝ၊ ကြိ။ ပကာေရန ဇာတတၱာ ပဇာ။ သူစိ။ နီတိ၊ပဒ။၈၈-လည္းၾကည့္။ (ျပဇာ-သံ)]
(၁) သတၱဝါ၊ သတၱဝါအေပါင္း။ (က) လူ။ (ခ) နတ္။ (ဂ) ရကၡိဳသ္။ (ဃ) အရိယာပုဂၢိဳလ္။ (င) ပုဏၰား။ (စ) ပုထုဇဉ္ပုဂၢိဳလ္။ (၂) (က) သား သမီး။ (ခ) သူငယ္။ (ဂ) ႏြားငယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pajā:ပ-ဇာ (ဣ) (ပ√ဇန္)
သတၱဝါအေပါင္း။ လူအေပါင္း။ ျပည္သူျပည္သား။ သားသမီး။ သတၱေလာက။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,