Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pahūta:a.[pa-bhū 的 pp.cf.Sk.prabhūta] 很多的,廣大的,廣長的.-jivha 廣長舌.-jivhatā 廣長舌相.-dhana 巨財的.-pañña 廣慧者.-bhakkha 多食者=火.-vitta 巨富者.
パーリ語辞典 水野弘元著
pahūta:a.[pa-bhū の pp.cf.Sk.prabhūta] 多くの,広大の,広長の.-jivha 広長舌.-jivhatā 広長舌相.-dhana 巨財の.-pañña 広慧者.-bhakkha 多食者=火.-vitta 巨富者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pahūta,【形】 豐富的,很多的,寬廣的。 ~jivha,【形】 有寬舌的。 ~bhakkha,【形】 可吃很多的,吃很多的。(p220)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pahūta,(pp.of pa+bhū,cp.Vedic prabhūta),【形】豐富的,很多的,寬廣的(sufficient,abundant,much,considerable)。pahūtajivha,【形】有寬舌的。pahūtabhakkha,【形】可吃很多的,吃很多的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pahūta:[adj.] abundant; much; broad.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pahūta,(adj.) [pp.of pa+bhū,cp.Vedic prabhūta] sufficient,abundant,much,considerable Sn.428,862 sq.; Pv.I,52 (=anappaka,bahu,yāvadattha C.; Dhp at PvA.25 gives bahuka as inferior variant); I,117 (=apariyanta,uḷāra; v.l.bahū); II,75 (v.l.bahūta); PvA.145 (dhana; v.l.bahuta); SnA 294 (id.),321 (id.).See also bahūta

--jivha large tongued D.II,18; III,144,173.--jivhatā the characteristic of a large tongue Sn.p.107.--dhañña having many riches J.IV,309.--dhana id.Th.2,406 (C.reading for T.bahuta-ratana).--pañña rich in wisdom Sn.359,539,996.--bhakkha eating much,said of the fire S.I,69.--vitta=°dhañña D.I,134; Sn.102; PvA.3.(Page 449)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAHŪTA:[a] dồi dào,đầy đủ,nhiều,rộng rãi --jivha [a] có cái lưỡi lớn --bhakkha [a] ăn nhiều quá (có nhiều thức ăn)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pahūta:ပဟူတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပ√ဘူ+တ)
မ်ားေသာ။ စြမ္းႏိုင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,