Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pahāya:[pajahati 的 ger.] 捨(斷)~.
パーリ語辞典 水野弘元著
pahāya:[pajahati の ger.] 捨てて.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pahāya,(pajahati 的【獨】),遺棄了,放棄了。(p220)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pahāya,(pajahati 的【獨】),遺棄了,放棄了。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pahāya:[abs.of pajahati] having left or given up; having renounced; having forsaken; having abandoned.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pahāya,is ger.of pajahati (q.v.).(Page 448)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAHĀYA:([abs] của pajahati) đã bỏ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pahāya:sau khi đoạn trừ,từ bỏ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pahāya:ပ-ဟာယ (အ-ကိတ္) ( ပ√ဟာ+ယ)
ပယ္၍။ ပယ္စြန္႔၍။
နိဝါသနပါ႐ုပနံ ပဟာယ၊ အဝတ္အ႐ံုကို ပယ္စြန္႔၍။ ရဇၨံ ပဟာယ၊ မင္းအျဖစ္ကို ပယ္စြန္႔၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,