Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pahāra:m.[cf.paharati,Sk.prahāra] 打撃,拍撃; 傷,傷口.ekappahārena 以(用)一撃(with one stroke),突然(all at once,suddenly).pahāraṃ deti 給予一撃(give a blow).
パーリ語辞典 水野弘元著
pahāra:m.[cf.paharati,Sk.prahāra] 打撃,拍撃; 傷.ekappahārena 一撃で,突然に.pahāraṃ deti 一撃を与える.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pahāra,【陽】 毆打,打擊。 ~dāna,【中】 給打擊,攻擊。 Ekappahārena = 突然。(p220)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pahāra,【陽】毆打,打擊。pahāradāna,【中】給打擊,攻擊。ekappahārena = 突然。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pahāra:[m.] a blow; a stroke.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pahāra,[fr.pa+hṛ,Class.Sk.prahāra,see paharati] 1.a blow,stroke,hit D.I,144 (daṇḍa°); M.I,123,126; Pv IV.167 (sālittaka°); M.I,123; DhA.III,48 (°dāna-sikkhāpada the precepts concerning those guilty of giving blows,cp.Vin.IV,146); PvA.4 (ekappahārena with one stroke).56 (muggara°),66 (id.) 253.-- ekappahārena at Vism.418 as adv.“all at once.” pahāraṁ deti to give a blow Vin.IV,146; S.IV,62; A.III,121; Vism.314 (pahārasatāni); PvA.191 (sīse).-- 2.a wound J.IV,89; V,459 (°mukha).(Page 448)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAHĀRA:[m] cái đánh,sự thổi,cái đập,gõ --dāna [nt] cho một hơi thổi,xông vào đánh --ekappa hārena đánh một cái thình lình
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pahāra:ပ-ဟာရ (ပ) (ပ√ဟရ္+ဏ)
ပုတ္ခတ္ျခင္း။ တိုက္ခိုက္ျခင္း။ ထိခိုက္ျခင္း။ ပဟိုရ္။ တီးျခင္း။
ပဟာေရ လဘိတြာ ကိလမႏၲိ၊ ထိခိုက္ျခင္းတို႔ကို ရကုန္၍ ပင္ပန္းကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,