Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paggaha,paggāha,【陽】 Paggahana,【中】 努力,精力,提起,舉起,支持,贊助。(p186)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paggaha,paggāha,【陽】paggahaṇa,【中】努力,精力,提起,舉起,支援,贊助,策勵,鞭策。cittaṁ paggaṇhāti padahati﹐努力鞭策心。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paggaha:[m.] exertion; energy; lifting; holding up; support; patronage.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paggaha,& Paggāha [fr.paggaṇhāti] 1.exertion,energy; (a) paggaha:D.III,213 (v.l.paggāha,also °nimitta); Ps.II,8 (°cariyā),20 (°ṭṭha); DA.I,63 (viriy-indriyassa °lakkhaṇa); (b) paggāha:A.I,83,256 (°nimitta); Dhs.277 (trsl.“grasp”),336,1359 (°nimitta); DhsA.406.‹-› 2.(paggaha) favour,kindness,patronage [same meaning in Ep.Sk.] Vin.III,145=A.III,66; J.V,116 (opp.niggaha); VI,371 (id.).(Page 382)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAGGAHA:--gāha [m] gahana [nt] cố gắng,sử dụng hết sức mình,nghị lực,đưa lên,cầm lên,nâng đỡ,cai quản,che chở,bảo hộ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paggaha:ပဂၢဟ (ပ) (ပ√ဂဟ္+အ)
ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း။ ခ်ီးပင့္ျခင္း။ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း။ ေထာက္ပံ့ခိုင္ေစျခင္း။ အားေပးျခင္း။ အားထုတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,